Πεμ, 20 Ιαν 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Ξεκινούν σήμερα οι Αιτήσεις για κατά παρέκκλιση μετατάξεις Υπαλλήλων Πληροφορικής σε Διοικητικά Δικαστήρια

1/12/2021

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, με μετάταξη μονίμων Υπαλλήλων και μεταφορά θέσεων Υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.37 του ν.4745/2020 και του ν.4354/2015 (Α΄ 176) ως ισχύουν, ́ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ όσων ορίζονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και στον ν.4440/2016, καθώς και σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

 

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε 4 και κατανέμονται ως εξής:

- Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης:  1

- Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης:  1

- Διοικητικό Εφετείο Λάρισας:  1

- Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας:  1

 

Από τις ανωτέρω θέσεις μέχρι 2 δύναται να καλυφθούν με μεταφορά αντίστοιχων θέσεων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ Υπάλληλοι των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του αρ.14 του ν.4270/2014 και για έως δύο θέσεις. ́

Οι μετατάξεις των μόνιμων Υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις, ύστερα από απλή γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγονται οι Υπάλληλοι και σύμφωνη γνώμη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του οικείου Διοικητικού Εφετείου, με Κοινή Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργείου.

Οι μεταφορές των Υπαλλήλων ΙΔΑΧ θα πραγματοποιηθούν με μεταφορά αντίστοιχων θέσεων, με την ίδια σχέση και τους αυτούς όρους εργασίας με τους οποίους υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, με Κοινή Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργείου.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 1 μηνός, με έναρξη την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και πέρας την 31 Δεκεμβρίου 2021.

 

Η αριθμ. 54067οικ./2021 Πρόσκληση.