Κυρ, 31 Μαϊ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Κρίσεις Προϊσταμένων: Μεταβάλλεται η μοριοδότηση όσων άσκησαν καθήκοντα ευθύνης

22/5/2020

Τροποποίηση τόσο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) όσο και του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, περιλαμβάνεται στο άρθρο 14 Νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

 

Όπως επεξηγούν οι Υπουργοί στην Αιτιολογική Έκθεση, με τις παρ. 4 και 5 του εν λόγω άρθρου, επιδιώκεται η αντιμετώπιση περιπτώσεων υποψηφίων, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου για χρονικό διάστημα άνω των 120 μηνών (10 ετών), διάστημα το οποίο δεν δύναται να μοριοδοτηθεί ούτε ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι ο εν λόγω χρόνος μοριοδοτείται, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης, η οποία συνάδει με τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης, είναι ο εξορθολογισμός της μοριοδότησης περιπτώσεων υποψηφίων, οι οποίοι καίτοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ευθύνης για περισσότερο χρόνο (άνω των 120 μηνών), λαμβάνουν στο σύνολο λιγότερα μόρια από υποψηφίους με χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης έως 120 μήνες, καθώς για το διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες δεν προβλέπεται γι΄ αυτούς μοριοδότηση ούτε με την ιδιότητα του υπαλλήλου.

 

Ειδικότερα, στο τέλος της υποπερ. ββ’ της παρ.3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 και στο τέλος της υποπερ.ββ’ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007, προστίθεται το εξής νέο εδάφιο:

 « Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων. »