Κυρ, 28 Νοε 2021
Αρχική  > Κοινωνία - Υγεία - Πολιτισμός - Περιβάλλον

Κοινή Επιστολή-υπόμνημα ΣΗΠΕ, ΕΙΕΤ, ΕΔΙΠΤ για τις καταχωρίσεις

26/2/2021
Υπόμνημα για τις καταχωρίσεις Μακριά από την υποχρέωση της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας και έτσι της αναγκαίας διαφάνειας κινείται το νομοσχέδιο για τις δημόσιες Συμβάσεις, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά στην υποχρέωση δημοσίευσης διακηρύξεων και προκηρύξεων. Ο εισηγητής του υπαναχωρεί από την εξαιρετικά πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, στην οποία αναγνωρίζεται ο πρωτεύων και καθοριστικός ρόλος των εφημερίδων και δη των περιφερειακών, ημερήσιων και εβδομαδιαίων. Αποφασίζει εκ νέου να θέσει απέναντί του το σύνολο των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου, συντηρώντας μια απειλή, άγνωστο γιατί, τόσο για τη διαφάνεια όσο και για τα οικονομικά των εφημερίδων. Πρόκειται για εμμονή ζημιογόνα και ακατανόητη όπως και ο κατακερματισμός των θεμάτων του περιφερειακού Τύπου, που βρίσκουν τη θέση τους εμβόλιμα σε αλλότρια νομοσχέδια, συντηρώντας επίσης έτσι μια θεσμική Βαβυλωνία, που εκτείνεται από το νομοθετικό έργο στη διοικητική εφαρμογή. Ο Εισηγητής του σχεδίου νόμου «για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων Συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές», περιορίζει τη δημοσιότητα και έτσι τη διαφάνεια επί των δημοσίων πεπραγμένων, ιδιαιτέρως εν προκειμένω των δημοσίων Συμβάσεων. Πως αλλιώς να ερμηνευτεί η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 19, παράγραφος 1, σύμφωνα με την οποία, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις αποκλειστικά και μόνον στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ); Άραγε, δεν αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν η κατάργηση της δημοσίευσης των Ισολογισμών στις εφημερίδες και η μεταφορά τους στο… σκοτάδι του ΓΕΜΗ; Μια ατυχής (;) πράξη, όπως την έχουν χαρακτηρίσει διαχρονικά πλείστοι συναρμόδιοι υπουργοί. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η πάγια θέση του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) και της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Τύπου (ΕΔΙΠΤ), σύμφωνα με την οποία ο αναπροσανατολισμός της ενημέρωσης στα ηλεκτρονικά εργαλεία και Μητρώα, δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τις εφημερίδες. Ούτε βεβαίως με μια τέτοια μονοκονδυλιά μπορεί να διαγραφεί η αξία και ο ρόλος των εφημερίδων στην ενημέρωση των πολιτών και τη μαζική επικοινωνία γενικότερα. Σε επίρρωση δε αυτών επισημαίνεται η παράγραφος της εισηγητικής έκθεσης του ν. 4674/2020, με τον οποίον παρατάθηκε η υποχρέωση του Δημοσίου να καταχωρεί, «ο καθορισμός νέας ημερομηνίας ισχύος της κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, κρίνεται επιβεβλημένος για λόγους διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία εξυπηρετείται καλύτερα από τη δημοσίευση των σχετικών περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο». Δεδομένου του γεγονότος ότι η εισηγητική έκθεση συνοδεύει το εξαιρετικά πρόσφατο αυτό νομοθέτημα όσο ισχύει, προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση η υπαναχώρηση του εισηγητή του συζητούμενου νομοσχεδίου σε θέσεις ξεπερασμένες. Επισημαίνεται ακόμα ότι η περιστολή της δημοσιότητας και έτσι της διαφάνειας επί των δημοσίων Συμβάσεων είναι ενέργεια αντίθετη με το ευρωπαϊκό υπόδειγμα για τις σχέσεις Δημοσίου - εφημερίδων και διαφάνειας, που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητείται η διατήρηση επ' αόριστον των καταχωρίσεων και η αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19, του συζητούμενου νομοσχεδίου με τη φράση, «στην παρ.1 του άρθρου 66 του Ν4412/16, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται δυο ακόμη εδάφια ως εξής: Οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3548/07 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αυτών βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αναθέτοντα Φορέα».