Σαβ, 30 Σεπ 2023
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Κίνητρα στους Υπαλλήλους νησιωτικών και ορεινών ΟΤΑ – Τι αλλάζει το Ν/Σ

2/6/2021

Διευρύνεται, με την προσθήκη επιπλέον Υπαλλήλων, το νομικό πλαίσιο παροχής κινήτρων για όσους εργάζονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, με το αρ.26 του Νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, που κατετέθη την Τρίτη 1η Ιουνίου στη Βουλή, τροποποιείται η σχετική παρ.1 του αρ.32 του ν.4483/2017.

 

Για να γίνει σε λεπτομέρεια κατανοητό τι ίσχυε και τι αλλάζει, παραθέτουμε κατωτέρω ολόκληρη την παράγραφο, όπου με χρωματική επισήμανση μπορείτε να δείτε τα νέα σημεία (τα υπόλοιπα δηλαδή ίσχυαν ήδη):

 

« 1. Οι ορεινοί Δήμοι του αρ.1 του ν.3852/2010, οι Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί Δήμοι, τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, καθώς και οι ΟΤΑ β΄ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι Δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους Υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε Υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. »

 

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το αρ.32 του ν.4483/2017 (ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται Απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του ΟΤΑ.  Οι διατάξεις δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης.

 

Ολόκληρο το Νομοσχέδιο ΕΔΩ