Τετ, 07 Ιουν 2023
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Κινητικότητα: Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τις μετατάξεις ΔΕ τηλεφωνητών

10/8/2021

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο την «Πλήρωση κενών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών με μετάταξη μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», δημοσιεύθηκε την 9η Αυγούστου.

Απευθύνεται και «στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών».

 

Αφού πρώτα παραθέτει τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο επισημαίνει τα εξής:

«Οι Υπηρεσίες υποδοχής, οι οποίες κατόπιν σχετικού αιτήματος και θετικής αξιολόγησης αυτού από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προκηρύσσουν προς πλήρωση κενές θέσεις ΔΕ Τηλεφωνητών στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4440/2016, όπως ισχύει, και δεδομένου ότι δεν είναι εκ των προτέρων επιτρεπτό να περιοριστεί το δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση των θέσεων αυτών αποκλειστικά σε Υπαλλήλους τυφλούς πτυχιούχους των ως άνω αναφερομένων σχολών, θα ΠΡΕΠΕΙ

- τόσο κατά την υποβολή στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του σχετικού αιτήματος

- όσο και κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τις τελικώς προκηρυχθείσες κενές θέσεις του εν λόγω κλάδου,

να λαμβάνουν υπόψη τους τις υπέρτερης ισχύος διατάξεις της παρ.3 του αρ.6 του ν.4765/2021, ώστε κατά την πλήρωση αυτών με μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, να μην καταστρατηγείται η πρόβλεψη του αρ.6 του ν.4765/2021, ήτοι ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ το 80 % των κενών θέσεων του κλάδου αυτού να πληρούται από Υπαλλήλους ΤΥΦΛΟΥΣ του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.

Σε περίπτωση που έχουν προκηρυχθεί ήδη στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021 θέσεις του εν λόγω κλάδου χωρίς να έχουν ληφθεί εκ των προτέρων υπόψη οι προαναφερόμενες διατάξεις του αρ.6 του ν.4765/2021, οι υπηρεσίες υποδοχής θα λάβουν υπόψη τους και θα εφαρμόσουν τις εν λόγω διατάξεις του ν.4765/2021 κατά το στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, ώστε σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.6 του ν.4765/2021.»

 

Αναλυτικότερα στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/841/14864/6.8.2021 Εγκυκλίου.