Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατατέθηκε Τροπολογία για τις Σχολικές Καθαρίστριες: Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ ορισμένου χρόνου

27/7/2020

Το άρθρο 2 Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή το Σάββατο 25 Ιουλίου, αφορά το εδώ και πολλά χρόνια εκκρεμές και πολυσυζητημένο ζήτημα των σχολικών καθαριστριών.  H Κυβέρνηση προχωρά σε τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ως κάτωθι:

« 1.  Η υποπερ. ββ) της περ.γ) της παρ.1 του αρ.18 του ν.3870/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

“Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. 

Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του αρ.89 του ν.4604/2019 και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.2190/1994 (είναι ο νόμος του ΑΣΕΠ), αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.”

2. Η παρ.5 του αρ.113 του ν.1892/1990 καταργείται. »

 

Υπογραμμίζουμε ότι, όπως θα διαπιστώσατε, με τις ανωτέρω διατάξεις αντικαθίσταται η υποπερ.ββ’ της περ.γ’ της παρ.1 του αρ.18 του ν.3870/2020 ως ισχύει.

Δηλαδή μένει ως έχει η υποπερ.γγ’, η οποία ήδη σήμερα ορίζει ότι «γγ’ Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με Απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους Δήμους.»

 

Στην Αιτιολογική Έκθεση οι Υπουργοί αναφέρουν ότι με τις κατατεθείσες διατάξεις « επιλύεται το ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων, ο οποίος ανατίθεται οριστικώς στους Δήμους. Ορίζεται ότι, αν οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους,  μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.  Οι συμβάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ που προβλέπεται στο αρ.89 του ν.4604/2019 και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.2190/1994, όσον αφορά τις διαδικασίες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.  Οι εν λόγω εξαιρέσεις κρίνονται άκρως απαραίτητες για την ταχύτητα της διαδικασίας πρόσληψης, ενόψει ενάρξεως του νέου σχολικού έτους αρχές Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.  Ρητά ορίζεται δε, ότι αποκλείεται η μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Τέλος, προβλέπονται ότι με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης. »

 

Ολόκληρη η Τροπολογία ΕΔΩ