Σαβ, 30 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατατέθηκε το Ν/Σ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

10/3/2022

Στη Βουλή κατατέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με αντικείμενο τον καθορισμό του πλαισίου διακυβέρνησης και η θέσπιση κανόνων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 όσον αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Όπως ορίζεται στο Νομοσχέδιο, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) περιλαμβάνει:

- εννέα (9) Τομεακά Προγράμματα,

- δεκατρία (13) Περιφερειακά και

- δεκατρία (13) Προγράμματα για τον Στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG).

Τα Τομεακά Προγράμματα είναι:

α) Επτά (7) Τομεακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα Ταμεία: το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, και είναι τα:

αα) «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»,

αβ) «Ανταγωνιστικότητα»,

αγ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»,

αδ) «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»,

αε) «Πολιτική Προστασία»,

αστ) «Μεταφορές»,

αζ) «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»,

β) ένα (1) Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ, το οποίο ονομάζεται «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», και

γ) ένα (1) Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΘΑΥ, το οποίο ονομάζεται «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

Τα Περιφερειακά Προγράμματα λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, και είναι τα:

α) «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»,

β) «Κεντρική Μακεδονία»,

γ) «Θεσσαλία»,

δ) «Ήπειρος»,

ε) «Δυτική Ελλάδα»,

στ) «Δυτική Μακεδονία»,

ζ) «Στερεά Ελλάδα»,

η) «Πελοπόννησος»,

θ) «Ιόνια Νησιά»,

ι) «Βόρειο Αιγαίο»,

ια) «Κρήτη»,

 ιβ) «Αττική»,

ιγ) «Νότιο Αιγαίο».

 

Η επεξεργασία του Νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής ξεκινά σήμερα 10 Μαρτίου στις 14:00.

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο, την Έκθεση Συνεπειών και την Έκθεση ΓΛΚ.