Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατατέθηκε το “μάζεμα” της ν-τροπολογίας: Ποιες εξαιρέσεις εισάγει εκ των υστέρων

22/10/2020

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν.3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του αρ.6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή την 21η Οκτωβρίου, το άρθρο 68 αφορά την ν-τροπολογία (πλέον αρ.67 του ν.4735/2020) που ψήφισαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στις 8 Οκτωβρίου, παύοντας οριστικά ποινικές και πειθαρχικές διώξεις Αιρετών και Υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και κάθε διαδικασία καταλογισμού ποσών σε βάρος τους.

Με το νέο άρθρο, μετά την εντονότατη κριτική όλων των προηγούμενων ημερών, η Κυβέρνηση ουσιαστικά θέτει ρητώς δύο εξαιρέσεις στο γενικόλογο “ξέπλυμα” που είχε θεσπίσει.

Εκτός “πλυντηρίου” λοιπόν θα μείνουν οι Αιρετοί και οι Υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης Α) εάν προκάλεσαν δολίως τη θεώρηση των ενταλμάτων ή Β)εάν διαπιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπ. Εσωτερικών σε Δελτίο Τύπου αναφέρει ότι κατέθεσε «Τροπολογία» στο Ν/Σ του Υπ. Δικαιοσύνης.  Αυτό δεν ισχύει, αφού το νέο άρθρο περιλαμβάνεται ως άρθρο 68 μέσα στο σώμα του κατατεθέντος Ν/Σ καιδεν ακολουθήθηκε η νομοθετική διαδικασία της Τροπολογίας.

Ο AIRETOS, για να γίνουν αντιληπτές οι ουσιώδεις διαφορές που επέρχονται για, πρώην και νυν, Αιρετούς και Υπαλλήλους, παρουσιάζει το ακριβές περιεχόμενο των δύο άρθρων:

ΙΣΧΥΟΝ - Αρ.67 ν.4735/2020

« Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων Αιρετών και Υπαλλήλων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους. »

ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ - Άρθρο 68 Ν/Σ Υπ.Δικαιοσύνης

« Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4735/2020

Η αληθής έννοια του άρθρου 67 του ν.4735/2020 (Α’ 197) καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τη λήξη του προληπτικού ελέγχου και οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες πριν την πληρωμή τους από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,εκτός εάν τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου προκάλεσαν δολίως τη θεώρησή τους ή εάν διαπιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. ».

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και τη συνοδευτική του Έκθεση.