Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατατέθηκε η παράταση του Προληπτικού Ελέγχου ΕλΣυν στις δαπάνες των ΟΤΑ

6/4/2019

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη
Βουλή, περιλαμβάνεται παράταση του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των
δαπανών των ΟΤΑ έως την 31 η Δεκεμβρίου 2019.

Η παράταση αποτελεί δικαίωση της σχετικής διεκδίκησης της ΚΕΔΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο
της οποίας, με επανειλημμένες Αποφάσεις όλο το προηγούμενο διάστημα έθετε μετ’
επιτάσεως
την απόλυτη αναγκαιότητά της. Είναι χαρακτηριστικό πως Δήμαρχοι και Δημοτικοί
Σύμβουλοι όλης της Χώρας, ήδη από την 5 η /12/2018, στο Ψήφισμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου
τους, ανέδειξαν την επιτακτική σημασία διατήρησης του ελέγχου, εντάσσοντάς τον στα “επείγοντα
ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση”.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου του ΕλΣυν ψηφίστηκε στο Μνημόνιο την
παραμονή Δεκαπενταύγουστου 2015 (Ενότητα 2.4.1. ν.4336/2015, ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015).
Εν συνεχεία προσδιορίστηκε η 1 η /1/2019 ως ρητή ημερομηνία κατάργησης για τους ΟΤΑ, στην
παρ.10 του αρ.10 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015), με την οποία η Κυβέρνηση άλλαξε
το νόμο του 2014 περί δημόσιου λογιστικού (δηλ. αντικατέστησε την υποπερ.αα’ της περ.α’ του
αρ.31 του ν.4270/2014).

Τώρα, λοιπόν, κατετέθη η παράταση που διεκδίκησε η Αυτοδιοίκηση, ως παρ.1 του άρθρου 58 στο
Ν/Σ «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II.
Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2,
4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν.
2971/2001 και άλλες διατάξεις.»

Το ακριβές περιεχόμενό του είναι:
« 1. α) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερ.αα’ της περ.α’ του αρ.31 του ν.4270/2014, η ημερομηνία
“1.1.2019” αντικαθίσταται από την ημερομηνία “1.1.2020”.

β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ
έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος,
χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, ΔΕΝ ΠΑΣΧΟΥΝ για το λόγο αυτό. »

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι στην Αιτιολογική Έκθεση οι Υπουργοί έχουν υπογράψει πως το
γεγονός ότι από 1/1/2019 το Ελεγκτικό Συνέδριο έπαυσε να ασκεί προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες
των ΟΤΑ « συνιστά σοβαρή μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο ελέγχου των δημοσίων δαπανών, η
οποία αποσκοπεί αφενός στην αποτροπή καθυστερήσεων στην εξόφλησή τους και αφετέρου
στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την
πραγματοποίηση των πληρωμών ».
Οι Υπουργοί συμπληρώνουν ότι « όπως προκύπτει, ωστόσο, από τους πρώτους μήνες εφαρμογής
της, η υλοποίησή της προϋποθέτει συγκεκριμένα συνοδευτικά μέτρα, όπως την ενεργοποίηση
και ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου των φορέων και τον εκσυγχρονισμό
των διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν, χωρίς τα οποία δεν
είναι δυνατή η πλήρης εφαρμογή της
. Με την προτεινόμενη ρύθμιση και τη συνεπακόλουθη
διατήρηση του ασκούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικού ελέγχου από την έναρξη

ισχύος του παρόντος έως την 31/12/2019, διασφαλίζεται ο απολύτως αναγκαίος χρόνος για την
καλύτερη προετοιμασία και μετάβαση των φορέων στο νέο σύστημα, προκειμένου να είναι δυνατή η
αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η κατάργηση
του ως άνω προληπτικού ελέγχου.»
Επειδή το Νομοσχέδιο με τις Συνοδευτικές του Εκθέσεις εκτείνεται σε 443 σελίδες, ο AIRETOS σας
παρουσιάζει μόνο τα σχετικά αποσπάσματα ΕΔΩ
( Να σημειωθεί ότι στο ίδιο Ν/Σ περιλαμβάνονται σημαντικές μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο περί
αιγιαλού με αναφορές και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλυτική παρουσίαση των
οποίων θα ακολουθήσει σύντομα στον AIRETO