Σαβ, 04 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Κατατέθηκαν 9 διατάξεις για τις Προγραμματικές Συμβάσεις της Αυτοδιοίκησης

22/5/2020

Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας, τροποποιείται πολλαπλώς με το άρθρο 9 Νομοσχεδίου που κατετέθη στη Βουλή την 20η Μαΐου.

Μεταξύ των αλλαγών, επισημαίνεται ότι, με την παρ.9 του άρθρου, προστίθεται νέα περίπτωση στην παρ.1 του αρ.72 του Καλλικράτη, δηλαδή στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.

Συγκεκριμένα, προστίθεται και η αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου.  

Οι Υπουργοί υπογράφουν πως «η εν λόγω αρμοδιότητα, έχουσα αποκλειστικώς οικονομικό αντικείμενο, προσιδιάζει πλήρως στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ως συλλογικό όργανο με διαπαραταξιακή εκπροσώπηση, μπορεί να αποφασίζει με γνώμονα το δημοτικό συμφέρον».

 

Επιπλέον της ανωτέρω, επέρχονται και οι εξής 8 αλλαγές που αφορούν τις προγραμματικές συμβάσεις της Αυτοδιοίκησης:

1)  Προστίθενται στις εξαιρέσεις από τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του Καλλικράτη και οι συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών.

2) Ορίζεται ότι για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ.2 του αρ.44 του ν.4412/2016, η ΕΕΤΑΑ ΑΕ μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του αρ.6 του ν.2527/1997, μέσω Μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί.  Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «η παρέκκλιση κρίνεται σκόπιμη για την παροχή ευελιξίας, ώστε το σύστημα αυτό να καταστεί λειτουργικό και απαλλαγμένο από σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του».  Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, εφαρμόζονται οι παρ.2 και 3 του αρ.44 του ν.4412/2016.

3) Αναδιατυπώνονται οι ισχύουσες διατάξεις της περ.α’ της παρ.2 του αρ.100 του Καλλικράτη και προβλέπεται ότι «λειτουργικά έξοδα» για την εκτέλεση των συμβάσεων λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων.

4) Ρυθμίζονται ζητήματα χρηματοδότησης των προγραμματικών συμβάσεων και ορίζεται ότι μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν.4509/2017, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων Φορέων. Είναι επίσης δυνατή, η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από Φορείς του Δημόσιου Τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική.

5) Καθορίζεται σύστημα υπολογισμού του κόστους τόσο των συμβάσεων έργου, όσο και του συνολικού π/υ των προγραμματικών του αρ.100 του ν.3852/2010. Ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου της περ.ε’ της παρ.1 του αρ.100 του ν.3852/2010, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 ΥΑ (Β’ 5968). Ο συνολικός π/υ των συμβάσεων της παρ.2 του αρ.44 του ν.4412/2016 μπορεί να προσαυξάνεται έως 6% για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής. Για την εκτέλεση των προγραμματικών και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.

6)  Επιχειρείται η εναρμόνιση των διατάξεων της παρ.6 του αρ.100 του ν.3852/2010 με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.2 του ν.4674/2020, όπου ορίζονται οι σκοποί δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν οι νεοσύστατοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους ο νομοθέτης ανάθεσε την υλοποίηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων (ενδεικτικά, την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής, την επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ, την ωρίμανση έργων υποδομής, την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης και πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης).  Ρητά αποτυπώνεται ότι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων, τα δίκτυα Δήμων και τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.

7) Καθορίζεται η διαδικασία τήρησης ηλεκτρονικού Μητρώου μηχανικών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για την εφαρμογή της περ.ε’ της παρ.2 του αρ.100 του Καλλικράτη. Στο Μητρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις Περιφερειακές Ενότητες που επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματικών, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του Μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της Π.Ε. που έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις, έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην Π.Ε. που εδρεύει ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ.

8) Αντικαθίσταται το αρ.25 του ν.2971/2001 για τις προγραμματικές συμβάσεις Φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι Φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους Συνδέσμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με Φορείς του Δημοσίου Τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 περ. α’ έως γ’, 3 και 4 του αρ.100 του ν.3852/2010. Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

 

Ο AIRETOS παρουσιάζει το σχετικό απόσπασμα του κατατεθέντος Νομοσχεδίου ΕΔΩ