Παρ, 02 Οκτ 2020
Αρχική  > Πολιτική

Κατά παρέκκλιση μετατάξεις και αποσπάσεις στις ΔΕΥΑ

14/10/2019

Ειδικές διαδικασίες για τη μετακίνηση υπαλλήλων μεταξύ Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) περιλαμβάνει το υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο.

Βάσει των δύο νέων ρυθμίσεων, τόσο η μετάταξη όσο και η απόσπαση υπαλλήλων ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ θα πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 188 ορίζεται ότι:

I)Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ, με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης προέλευσης.

II)Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ, με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος.

Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις, λοιπόν,θα διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

Υπογραμμίζεται ότι, επιπλέον, ο νομοθέτης νομιμοποιεί αναδρομικά αποφάσεις μετατάξεων, προβλέποντας πως:

« Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.15 του ν.2307/1995 (Α' 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.».

Αυτή η ρύθμιση του 1995 κάνει αναφορά σε « μετάταξη προσωπικού, από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ ή σε αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση ». 


Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, οι ειδικές διαδικασίες εισάγονται διότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΔΕΥΑ δεν εντάσσεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με αποτέλεσμα οι εν λόγω Επιχειρήσεις να αδυνατούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016 όπως ισχύει). Κατά συνέπεια, όπως αναγράφεται, δεν μπορούν να καλύψουν άμεσες και επείγουσες υπηρεσιακές τους ανάγκες, δυνατότητα που θα παρέχεται πλέον διά της παρούσας διάταξης, ενώ και οι υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, εμπλουτίζοντας παράλληλα και την εργασιακή τους εμπειρία.