Δευ, 28 Νοε 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Έτσι θα γίνουν οι διορισμοί στο Υπουργείο Εξωτερικών κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής

16/11/2021

Εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα (αριθμ.91, Φ.Ε.Κ. Α’ 214/«12.11.2021», ημ/νία κυκλοφορίας 15 Νοεμβρίου) που καθόρισε τον τρόπο εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα γίνει με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών.

 

Όσον αφορά τα προσόντα των υποψηφίων, απαιτούνται, εκτός των γενικών προσόντων του αρ.319 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών:

α) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού,

β) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού.

 

Τα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα β) Ανάλυση, Σχεδίαση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων γ) Προγραμματισμός Η/Υ - Βάσεις Δεδομένων δ) Δίκτυα Υπολογιστών - Τηλεπικοινωνίες ε) Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών στ) Αγγλική Γλώσσα.

Η δοκιμασία στα εξεταζόμενα μαθήματα του Διαγωνισμού συνίσταται κατά περίπτωση σε:

α) γραπτή β) προφορική και γ) πρακτική άσκηση.

 

Το Διαγωνισμό θα διεξάγει τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία θα έχει τη γενική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του, με τα αναλυτικότερα οριζόμενα για τη σύνθεσή της στο αρ.4 του Π.Δ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων θα οριστούν με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που θα εκδοθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του Διαγωνισμού.Με την ίδια Απόφαση θα οριστούν επίσης, χωρίς να αποτελούν Μέλη της Επιτροπής, οι εξεταστές, Ομότιμοι Καθηγητές ή μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. γνωστικού αντικειμένου συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Το πλήρες κείμενο του Προεδρικού  Διατάγματος.