Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Ενέργειες για τη θητεία των αιρετών και των τακτικών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

12/1/2021

Με Εγκύκλιο του Μάκη Βορίδη, που εκδόθηκε την 11η Ιανουαρίου απευθυνόμενη στο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, παρουσιάστηκε το, προσφάτως ψηφισθέν, νέο νομικό πλαίσιο για την παράταση θητείας αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ενώ επιπλέον δόθηκαν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Υπενθυμίζεται ότι για το νέο πλαίσιο έχετε ενημερωθεί στον AIRETO από πέρυσι.

 

Με την παρ.1 και 2 του αρ.178 του ν.4764/2020, η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η οποία έληγε στις 31.12.2020, παρατάθηκε μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων, και το αργότερο έως τις 28.2.2021, στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, λόγω των μέτρων της πανδημίας. 

Περαιτέρω, με την παρ.3 ορίστηκε ότι, σε περίπτωση άρσης των μέτρων που συνεπάγονται αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, οι εκλογές θα διενεργηθούν αμελλητί από το Φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, ορίστηκε ότι η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της ΚΥΑ του αρ.75 του ν.4745/2020, ανεξαρτήτως της άρσης των μέτρων.   Για την έκδοση της ΚΥΑ και την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος.

Στην παρ.4 προβλέφθηκε ότι με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων, λήγει η θητεία των υφιστάμενων αιρετών μελών, η οποία έχει παραταθεί και ορίζονται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα νέα αιρετά μέλη.

 

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της συγκρότησης όσον αφορά τα τακτικά μη αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που έχουν συγκροτηθεί βάσει της παρ.3 του αρ.30 του ν.4369/2016.  Τροποποίηση απαιτείται να υπάρξει ως προς τη θητεία των αιρετών μελών, εφόσον παρατείνεται η θητεία τους, βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

Αντιθέτως, από 1.1.2021 θα πρέπει να συγκροτηθούν εκ νέου και να οριστούν νέα τακτικά μη αιρετά μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια που συγκροτήθηκαν βάσει των διατάξεων του αρ.159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 ως ισχύει), δεδομένου ότι η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων έληξε στις 31.12.2020. Ως προς τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του αρ.159 του Υπαλληλικού Κώδικα, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής το αρ.178 του ν.4764/2020, θα οριστούν εκ νέου βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

 

Αναλυτικότερες οδηγίες, στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 21/1292/οικ.440/11.1.2021 Εγκύκλιο.