Τρι, 04 Οκτ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Έλλειμμα 127 εκατ. σε Δήμους και Περιφέρειες για το 2021 κατατέθηκε στη Βουλή

5/10/2021

Έλλειμμα 127 εκατομμυρίων για το 2021 και, αντιθέτως, πλεόνασμα 149 εκατομμυρίων για το 2022, περιλαμβάνει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 που κατετέθη την 4η Οκτωβρίου στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικότερα, ακολουθούν επί λέξει τα σχετικά αποσπάσματα:

2021

« Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ):

Το ισοζύγιο των ΟΤΑ κατά ESA για το 2021, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 127 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την εκτίμηση του ΜΠΔΣ 2022-2025 για έλλειμμα 143 εκατ. ευρώ.

Επιμέρους διαφοροποιήσεις υπάρχουν τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα, με την απόκλιση λόγω υψηλότερων δαπανών σε όλες τις κατηγορίες, να καλύπτεται από αντίστοιχα υψηλότερα έσοδα. Συγκεκριμένα:

- αυξημένα εμφανίζονται τόσο τα έσοδα από μεταβιβάσεις, όσο και από φόρους και λοιπά (ίδια) έσοδα, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να προέρχεται από τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (έσοδα από ΠΔΕ).

- αντίστοιχα, αύξηση σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ 2022-2025 εμφανίζεται σε όλες τις κατηγορίες εξόδων πλην των κοινωνικών παροχών (πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για τις πληρωμές των Περιφερειών για μετακινήσεις μαθητών, οι οποίες ήταν περιορισμένες λόγω της τηλεκπαίδευσης), καθώς και των τόκων. Οι σχετιζόμενες με την πανδημία δαπάνες ερμηνεύουν το αυξημένο ύψος, τόσο των παροχών σε εργαζόμενους, όσο και των λοιπών εξόδων, ωστόσο η μεγαλύτερη αύξηση προήλθε από τις επενδυτικές δαπάνες. »

 

« Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα Ιούλιο στο ποσό των 153 εκατ. ευρώ και αφαιρουμένων των προσαρμογών (net) σε 107 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό τον Ιούλιο του 2020 ήταν 252 εκατ. ευρώ, παρουσίασε δηλαδή μείωση της τάξης του 40%.

Η εν λόγω μείωση απορρέει από την εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που για το τρέχον οικονομικό έτος ανήλθε στο ποσό των 72 εκατ. ευρώ. Με βάση το ανωτέρω πρόγραμμα, τα ποσά που έχουν διατεθεί δύναται να μην επιστρέφονται από τους Δήμους που θα εκκαθαρίσουν πλήρως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Επιπρόσθετα, αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του ύψους των υποχρεώσεων και παράλληλα αποφυγή δημιουργίας νέων στο μέλλον, με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, που προβλέπει την υποχρέωση δέσμευσης από τους ΟΤΑ ποσού ταμειακών διαθεσίμων ίσου με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε τρίτους, σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται ανά φορέα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. »

 

2022

« Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ):

Η πρόβλεψη για το ισοζύγιο των ΟΤΑ κατά ESA το έτος 2022, διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 149 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 230 εκατ. ευρώ στο ΜΠΔΣ 2022-2025.

Βασικοί παράγοντες της διαφοροποίησης, είναι η πρόβλεψη για μεταφορά και στο 2022 σημαντικού μέρους της αύξησης των παροχών σε εργαζομένους και των λοιπών εξόδων, όπως έχουν εκτιμηθεί και στο έτος 2021. »

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κατατεθέν Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 ΕΔΩ

και κατωτέρω το απόσπασμα του Πίνακα που αφορά τους ΟΤΑ: