Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Εκκλησία–Δήμοι: 1-0. Αντίο στα έσοδα των Δήμων από ναούς εντός κοιμητηρίων

1/10/2020

“Νίκη” της Εκκλησίας απέναντι στους Δήμους αποτελεί το υπό ψήφιση αρ.48 του Ν/Σ-“σκούπα” του Υπ.Εσωτερικών, με το οποίο προκαλείται, όπως καταγράφει η Έκθεση ΓΛΚ, «απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α’βαθμού, από τη μη απόδοση εφεξής σε αυτούς εσόδων, που προέρχονται από τους ιερούς ναούς εντός των κοιμητηρίων».

Το άρθρο (που δεν υπήρχεεντός του Ν/Σ, όταν πριν λίγες ημέρες ετέθη σε διαβούλευση, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε στο κείμενο που κατετέθη στη Βουλή), ανατρέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, διαγράφει τους Δήμους από τις διατάξεις (συγκεκριμένα καταργεί το ν.547/1977) και δίνει τη σχετική αρμοδιότητα στην Εκκλησία.Απαγορεύει, επίσης, ρητά στους ΟΤΑ να εισπράττουν τέλη ή δικαιώματα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται από θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων.

Το ανοιχτό “μέτωπο” Εκκλησίας-Δήμων είχε επισημάνει ο AIRETOS ήδη στις αρχές Ιουνίου, όταν ο Αρχιεπίσκοπος σε συνάντησή του με τον Π.Θεοδωρικάκο είχε αναφερθεί «στο ζήτημα των κοιμητηρίων, τονίζοντας πως υπάρχουν Δήμαρχοι που θέλουν να κατασχέσουν ακόμη και το παγκάρι των κοιμητηριακών ναών, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και ασεβές.»

 

Προς πληρέστερη κατανόηση, πριν δούμε επί λέξει τι θα ψηφιστεί, αξίζει να σημειωθεί τι ισχύει μέχρι σήμερα.  Ο ν.547/1977 ορίζει ότι:« Η διοίκησις και διαχείρισις των εν Κοιμητηρίοις μη ενοριακών ναών, ως και της περιουσίας αυτών, (πλήν των υπαγομένων εις Φιλανθρωπικά Ιδρύματα)των δήμων πληθυσμού άνω των 50.000κατοίκων, κατά την εκάστοτε ισχύουσαν επίσημον απογραφήν του πληθυσμού του Κράτους, ως και των δήμων εδρών Νομών και των περιλαμβανομένων εις την περιφέρειαν της τέως διοικήσεως πρωτευούσηςκαι πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης, ασχέτως πληθυσμού, ασκείται κατά τας περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας κειμένας διατάξεις, των δε λοιπών μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων και της περιουσίας αυτών υπό του πλησιεστέρων ενοριακού ναού, κατα τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.... Τα έσοδα των εν Κοιμητηρίοις μη ενοριακών ναών, ως και της περιουσίας αυτών ών ή διοίκησις και διαχείρισις ανήκει εις τους Δήμους ή τας Κοινότητας, διατίθενται πρωτίστως δια την επισκευήν συντήρησιν, βελτίωσιν, επέκτασιν και εν γένει διατήρησιν εις καλήν κατάστασιν του ναού, ως και διά πάσας τας ανάγκας του Κοιμητηρίου, περιλαμβανομένης και της επεκτάσεως τούτου, υπό των ασκούντων την διοίκησιν και διαχείρισιν των ναών τούτων. Τυχόν περισσεύματα των εσόδων τούτων διατίθενται υπό του δήμου ή της κοινότητος δι` άλλους σκοπούς. »

Τώρα θα ψηφιστούν τα κάτωθι:

- Η διοίκηση και η διαχείριση των ορθόδοξων ιερών ναών εντός των κοιμητηρίων, ασχέτως της νομικής τους μορφής, ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικείας Ενορίας, είτε από Συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης.

- Τα έσοδατων ναών διατίθενται πρωτίστως για τη συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής Μητρόπολης.

- Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το πάσης φύσης προσωπικό των ανωτέρω ναών καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Μητρόπολης, λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων του προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις της παρούσας, καταργούνται.

- H οικεία Μητρόπολη είναι καθολική διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών των ανωτέρω ναών, και υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Απαγορεύεται η είσπραξη τελών ή δικαιωμάτων από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται από θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων. »

Τέλος, οι Υπουργοί, δεν φτάνει που “κόβουν” τα έσοδα των Δήμων, τους κατηγορούν και από πάνω,ότι εφάρμοζαν ελλιπώς το νόμο(!). Υπογράφουν επί λέξει στην Αιτιολογική Έκθεση με το άρθρο «...αντιμετωπίζονται οριστικά και με ενιαίο τρόπο προβλήματα σχετιζόμενα (...) και με τηνεν γένει ελλιπή εφαρμογή του νόμου από τους Δήμους της Χώρας...».