Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ειδικοί Συνεργάτες και για τους Προέδρους των ΦΟΔΣΑ

27/2/2020

Δύο, τρεις έως και τέσσερις θέσεις Ειδικών Συνεργατών προβλέπει κατά περίπτωση το Νομοσχέδιο του Υπ.Εσωτερικών για την επικουρία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), είτε ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί με μορφή Συνδέσμου ΟΤΑ είτε με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.

 

Πρόκειται για προσθήκη νέας παραγράφου στο αρ.241 «Οργανωτική διάρθρωση και κανονισμός προσωπικού των ΦΟΔΣΑ» του Κλεισθένη (ν.4555/2018), με την παρ.3 του αρ.12 του Ν/Σ.

Βάσει αυτής, για την επικουρία των Προέδρων των ΦΟΔΣΑ, με τους Οργανισμούς και τους Κανονισμούς τους(αναλόγως εάν νομικά είναι Σύνδεσμος ή Ανώνυμη Εταιρεία), μπορεί να συνιστώνται σε κάθε ΦΟΔΣΑ:

- έως 2 θέσεις Ειδικών Συνεργατών για συνολικό πληθυσμό μελών έως 300.000,

- έως 3 θέσεις για συνολικό πληθυσμό μελών έως 1.000.000,

- έως 4 θέσεις για συνολικό πληθυσμό μελών από 1.000.000 και άνω,

με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Για την πρόσληψη και τα λοιπά συναφή θέματα των Ειδικών Συνεργατών, θα ισχύουν αναλόγως οι παράγραφοι 2 έως 9 του αρ.163 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο για τους Συνεργάτες των Δημάρχων.

Τομισθολογικό τους καθεστώς θα διέπεται από την παρ.9 του αρ.9 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (είναι ο νόμος για το νέο ενιαίο μισθολόγιο).

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αιτιολογική Έκθεση των Υπουργών δεν αιτιολογεί γιατί προστίθενται οι Ειδικοί Συνεργάτες.  Πιο συγκεκριμένα,δεν περιέχει αναφορά στη διάταξη, σαν να μην υπάρχει εντός του Ν/Σ.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Έκθεσή του, εντοπίζει ότι προκαλείται “ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των ΦΟΔΣΑ από τυχόν σύσταση σε κάθε Φορέα έως δύο, τριών ή τεσσάρων θέσεων Ειδικών Συνεργατών, ανάλογα με το πληθυσμιακό κριτήριο, κατά περίπτωση. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός συνιστώμενων θέσεων) και εκτιμάται για ΦΟΔΣΑ με συνολικό πληθυσμό μελών 1.000.000 και άνω, στο ποσό των 80 χιλ. ευρώ περίπου”.

 

Συναφώς υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.235 του ν.4555/2018, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάθε ΦΟΔΣΑ που λειτουργεί με τη μορφή Συνδέσμου, λαμβάνουν αντιμισθία που καταβάλλεται από το ΦΟΔΣΑ. Η αντιμισθία τους είναι ισόποση με την αντιμισθία που αναλογεί αντίστοιχα στον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του μεγαλύτερου σε πληθυσμό Δήμου που συμμετέχει στο ΦΟΔΣΑ.

Οι αρμοδιότητές του Προέδρου ΦΟΔΣΑ με αυτή τη νομική μορφή είναι: (α) εκπροσωπεί το ΦΟΔΣΑ στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή, (β) εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., (γ) συγκαλεί και προεδρεύει του Δ.Σ. και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών του, (δ) είναι προϊστάμενος των Υπηρεσιών του ΦΟΔΣΑ και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, (ε) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο ΦΟΔΣΑ, (στ) συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους του ΦΟΔΣΑ, ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του ΦΟΔΣΑ, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, (ζ) μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του ΦΟΔΣΑ σε μέλη του Δ.Σ. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο και σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε προϊσταμένους ή Υπαλλήλους του ΦΟΔΣΑ. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.