Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Εγκύκλιος για ...αξιοκρατικούς διορισμούς Διοικήσεων στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

3/3/2021

Εκδόθηκε την 2α Μαρτίου Εγκύκλιος που αφορά την « πλήρωση των θέσεων των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση ».

Υπογραμμίζουμε ότι η Εγκύκλιος –για άγνωστο λόγο– κοινοποιείται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, παρά το ότι για τις  Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ισχύει, ανά περίπτωση, ειδικό αυτοδιοικητικό νομικό πλαίσιο.

 

Η Εγκύκλιος, λοιπόν, παραθέτει τη διαδικασία των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 για την επιλογή Διοικήσεων στα προαναφερθέντα Νομικά Πρόσωπα.

Υπογραμμίζουμε πως η διαδικασία έχει δεχθεί πυρά κριτικής για το ότι ουσιαστικά δεν αποτελεί παρά έναν “φερεντζέ” δήθεν αξιοκρατικής κάλυψης των θέσεων.

 

Κατ’ αρχάς, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη φροντίσει μεταβατικά να διοικούν “τα δικά της παιδιά”, αλλάζοντας την παρ.2 του αρ.22 του ν.4735/2020 με εκπρόθεσμη Τροπολογία    (νυν αρ.48 του ν.4772/2021) όπου όρισε τα εξής:

« 2. Εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της θητείας του προσώπου της παρ.1 του αρ.20 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, με Απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.21, παρατείνεται μεταβατικά η θητεία του υπηρετούντος προσώπου ή η θέση καλύπτεται μεταβατικά, λαμβάνοντας υπόψη στην περίπτωση αυτή τα σχετικά προσόντα διορισμού.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου κατ’ εφαρμογή του παρόντος εκκινεί εντός προθεσμίας 20 ημερών. »

 

Επιπλέον, ιδίως διότι η «Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου», που έχει οριστεί αρμόδια για την προεπιλογή των προσώπων, αποτελείται κατά πλειοψηφία από διοριζόμενους από την Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, βάσει της παρ.1 του αρ.21 του ν.4735/2020 αποτελείται από (Α) έναν Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, (Β) έναν νομικό σύμβουλο του Κράτους, (Γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), (Δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και (Ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δηλαδή οι περιπτώσεις Γ, Δ και Ε είναι άτομα που έχει διορίσει στις θέσεις τους η Κυβέρνηση της Ν.Δ.

 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να δείτε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/9/οικ.3752/2.3.2021 Εγκύκλιο