Παρ, 07 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Εγκρίθηκαν 383 προσλήψεις συμβασιούχων στην Αυτοδιοίκηση (Πίνακας)

6/5/2020

 Δημοσιεύθηκε την 5η Μαΐου Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίνει τη σύναψη 383 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Πρόκειται για την αριθμ. 27439/2020 Υπουργική Απόφαση, με την οποία προκαλείται δαπάνη ποσού 3.591.774,00 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ, που θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994 και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009 ως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

 

Ακολουθεί ο Πίνακας με τις προσλήψεις ανά Φορέα :