Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Δημοτικοί / Δημόσιοι Υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Απόφαση Βορίδη για την «επάρκειά» τους (ΦΕΚ)

1/10/2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 4494/«29.9.2021», ημ/νία κυκλοφορίας 30 Σεπτεμβρίου) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αντικείμενο το “Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας” (στο εξής Πρόγραμμα).

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.1 της Υ.Α., το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), αναπτύσσει και εφαρμόζει το Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μόνιμους Υπαλλήλους και σε Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ όλων των κλάδων / ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014, εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις:

- του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

- ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

Με την Απόφαση Βορίδη καθορίστηκαν:

- οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο Πρόγραμμα,

-  οι κλάδοι και ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συμμετέχοντες Υπάλληλοι,

-  το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια και η διαδικασία παρακολούθησης,

η διαδικασία πιστοποίησης και ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται.

 

Ο AIRETOS.GR υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις παρ.1 των άρθρων 38 και 39 του ν.4590/2019, « για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού Ο ΧΡΟΝΟΣ που απαιτείται ΓΙΑ τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ συνολικά ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρ.2 των ίδιων άρθρων, η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας « ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ με 30 ΜΟΡΙΑ ».

 

Επανερχόμενοι λοιπόν στην Υ.Α. Βορίδη, η παρ.2 του αρ.3  ορίζει ότι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελούν:

(α) Ο κλάδος του / της Υπαλλήλου, με προτεραιότητα στους κλάδους με διοικητικό ή οικονομικό αντικείμενο και στη συνέχεια οι λοιποί κλάδοι.

(β) Ο Φορέας στον οποίο ανήκει ο/η Υπάλληλος να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του αρ1 της Υ.Α..

(γ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Η κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών σε τμήματα αντίστοιχου επιπέδου πραγματοποιείται αφού ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας, όπως προκύπτει από τον χρόνο υποβολής της Αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα και αφού αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσεων / εξοικείωσης του συμμετέχοντος / της συμμετέχουσας με τις θεματικές του Προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης ηλεκτρονικής / ψηφιακής πλατφόρμας.

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες, στο πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης ΕΔΩ