Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Δημόσιο: Τι ισχύει για την επικύρωση των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών εγγράφων

11/1/2022

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Εγκύκλιο, σε συνέχεια έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, παρέχει οδηγίες για τηδιαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων τόσο των ηλεκτρονικώνδημοσίων όσο και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης,τονίζει ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.

 

Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το αρ.13 του ν.4727/2020, δηλαδή:α) τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, β) τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα, γ) τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, από τα Δικαστήρια όλων των βαθμών και τις Εισαγγελίες όλης της Χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης δύναται να επιβεβαιωθούν με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, οι Διοικητές Αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ως ισχύει.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, κατά τα ανωτέρω, τότε απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο.

 

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω ης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ)και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους Φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ταύτιση του περιεχομένου τους μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.

 

Επισημαίνεται ότι οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ.57 του αρ.2 του ν.4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία της επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων εφαρμόζεται όταν: α)είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου από τον Φορέα του Δημόσιου Τομέα, β)είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με Πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ)είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με Φορείς του Δημόσιου Τομέα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η επικύρωση των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, στο πλήρες κείμενο της αριθμ. 46005 ΕΞ 2021 Εγκυκλίου.