Παρ, 07 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Δημόσιες Συμβάσεις ΟΤΑ: Σύνοψη της πρόσφατης νομοθεσίας από το ΥΠΕΣ

30/6/2020

Ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στα Νομικά τους Πρόσωπα, καθώς και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνοπτική παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ, όπως έχουν προσφάτως εξελιχθεί βάσει των διαδοχικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Στόχος του εγγράφου του, είναι η “διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών και Αναθετουσών Αρχών των ΟΤΑ στον έλεγχο τήρησης των όρων των Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατ’ εφαρμογή των ΠΝΠ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και κυρώθηκαν με νόμους”.

Ο Π.Θεοδωρικάκος ζητά την“ενημέρωση και πιστή εφαρμογή” από τις Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ασχολούνται με ζητήματα προπαρασκευής, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, με“ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις μεταγενέστερης τροποποίησης διατάξεων των ΠΝΠ, τις αναφερόμενες προθεσμίες καθώς και για την απαρέγκλιτη τήρηση των διαλαμβανομένων στα σχετικά έγγραφα και την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/15-4-2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ”.

 

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου, στο πλήρες κείμενο του εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών, ΕΔΩ