Πεμ, 02 Δεκ 2021
Αρχική  > Περιφέρειες

Δημόσιες Συμβάσεις: Από την Πρωτοχρονιά ισχύουν νέα κατώτατα όρια

24/11/2021

Εκδόθηκε το αριθμ. 7040/23.11.2021 Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το οποίο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

Με αυτό, υπογραμμίζεται ότι δημοσιεύθηκαν Κανονισμοί (ΕΕ), που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής συγκεκριμένων Οδηγιών.  Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη-μέλη και ισχύουν άμεσα από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Κατά συνέπεια, από την Πρωτοχρονιά, αναμορφώνονται και τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του ν.4412/2016, καθώς και στο άρθρο 2 παρ.1(α) του ν.4413/2016.

 

Ακολουθεί το Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ: