Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Διόνυσος

Δήμος Διονύσου: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Διονύσου στις 18 & 19/10

18/10/2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 πργ. 1 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007
(Α-50).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Α-14) «Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση
και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Το υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ/277/Φ.252 από 26-3-2018 έγγραφο Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών/ Δ-νση Δ13.
4. Το υπ' αριθ. 14563 από 08-10-2021 έγγραφο Ο.Α.Σ.Α.
5. Την υπ’ αριθ. 3111/21/2137690 από 14.10.2021 αναφορά του Α ́ Τ.Τ. Β/Α
Αττικής και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
I. Την προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα
του οδοστρώματος της Λ. Διονύσου, περιοχής Δήμου Διονύσου, στο ύψος της
συμβολής της με την οδό Ανθέων, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,
στις 18 και 19.10.2021, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, λόγω εκτέλεσης
εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης.
II. Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το
εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
III. Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα
διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας
Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.
IV. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών να τοποθετεί και συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα,
για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
V. Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν λοιπές άδειες ή εγκρίσεις (άδεια τομής,
σύμφωνη γνώμη Ο.Α.Σ.Α., ΚΤΕΛ κλπ, ώρες κοινής ησυχίας κλπ), που πρέπει να
ληφθούν για τις εν λόγω εργασίες.
VI. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων
οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.