Κυρ, 25 Οκτ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Δήμοι: Τροπολογία για να επιχορηγούν Φορείς τουριστικής ανάπτυξης

29/5/2020

  Τροποποίηση στον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/2006 ως ισχύει) επιφέρει Τροπολογία που κατετέθη στη Βουλή την 27η Μαίου.

Με το άρθρο 1της Τροπολογίας προστίθεται νέα διάταξη στην παρ.1 του αρ.202 του Κώδικα, σύμφωνα με την οποία“εξαιρετικά για το έτος 2020, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η επιχορήγηση Φορέων και Σωματείων που εδρεύουν στον Δήμο και αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, εφόσον μετέχει σε αυτά ο οικείος ΟΤΑ με ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης στους εν λόγω Φορείς και Σωματεία, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,5 %των τακτικών εσόδων του Δήμου”.

 

Όπως υπογράφουν οι Υπουργοί, “στην παρούσα οικονομική συγκυρία, και αποκλειστικά για το 2020, η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους επανεκκίνησηςτης οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος επλήγη σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19”. 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Έκθεσή του, εντοπίζει ότι επί των προϋπολογισμών των οικείων Ο.Τ.Α. προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και ύψος επιχορηγήσεων κλπ).

 

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ.1 του αρ.202 του Κώδικα Δήμων (εκεί δηλαδή όπου τώρα προστίθεται η νέα ρύθμιση)αυτή τη στιγμή προβλέπει πωςμε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:(i) σε ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,(ii)σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,(iii)σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκριση του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,(iv) σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και(ν) σε ΝΠΔΔ του Δήμου, περιλαμβανομένων και των Σχολικών Επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους προς τους παραπάνω Φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω Φορείς ή αν οι Φορείς που επιχορηγούνται είναι Σχολικές Επιτροπές.

 

Η Τροπολογία έχει κατατεθεί στοΝομοσχέδιο “κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις”.

Όπως έχει αναλυτικά παρουσιάσει ο AIRETOS, στο ίδιο Νομοσχέδιο ψηφίζεται σειρά αυτοδιοικητικών διατάξεων (επιπλέον εκείνων που περιλαμβάνονταν στις υπό κύρωση ΠΝΠ),που μπορείτε να θυμηθείτε κατωτέρω:

- “Κατατέθηκαν 9 διατάξεις για τις Προγραμματικές Συμβάσεις της Αυτοδιοίκησης”  

- “Νομοσχέδιο για επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων από τους Δήμους” 

- “Πρόγραμμα ‘Τρίτσης’: Με Ν/Σ αλλάζουν οι Επιτροπές Αξιολόγησης και Παρακολούθησης”  

- “Δημοτικοί Υπάλληλοι: Τι αλλάζει στις αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης” 

- “Κρίσεις Προϊσταμένων: Μεταβάλλεται η μοριοδότηση όσων άσκησαν καθήκοντα ευθύνης”