Δευ, 11 Δεκ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Δήμοι: Τι ορίζει το νέο Ν/Σ για τις αποδοχές δημοσιογράφων

2/6/2021

Το νομικό πλαίσιο για τις αμοιβές των δημοσιογράφων που προσλαμβάνονται στις θέσεις μετακλητών στους Δήμους, καθορίζει το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατετέθη στη Βουλή την Τρίτη 1η Ιουνίου.

 

Ειδικότερα, το αρ.22 «Αποδοχές Δημοσιογράφων ΟΤΑ» προσθέτει επιπλέον εδάφια στο τέλος της παρ.8 του αρ.163 «Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ» του ν.3584/2007 (είναι ο Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων), τα οποία ορίζουν:

« Στις περιπτώσεις που για τις θέσεις της παρ.1 προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, αυτοί αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του αρ.22 του ν.4354/2015 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις περί αποδοχών δημοσιογράφων, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται ως δημοσιογράφοι.

Το παρόν καταλαμβάνει και όσους απασχολούνται ήδη στις θέσεις αυτές. »   

 

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), προκαλείται:

« ΔΑΠΑΝΗ των προϋπολογισμών των οικείων ΔΗΜΩΝ από τον καθορισμό σύμφωνα με ΚΥΑ βάσει του αρ.22 του ν.4354/2015, ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ αποδοχών για τους συνεργάτες αυτών με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, σε σχέση με εκείνες που προβλέπονται για τους ειδικούς συνεργάτες βάσει του αρ.9 παρ.9 του ν.4354/2015 ».

 

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ.1 του αρ.163 του Κώδικα (ως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί και ισχύει) προβλέπει ότι σε κάθε Δήμο, η πλήρωση μίας εκ των θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνεται με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).  Σε Δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων, η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί την προαναφερθείσα προϋπόθεση.

 

Ολόκληρο το Νομοσχέδιο ΕΔΩ