Κυρ, 28 Φεβ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: 100 άτομα στις Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες

21/1/2021

Εκατό θέσεις «ανοίγει» το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

 

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες Στις Επιστήμες Της Αγωγής».

 

Ειδικεύσεις:

 1. Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία
 2. Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2
 • Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αντίγραφο αναλυτικού πιστοποιητικού προπτυχιακών σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επιστημονικό-ερευνητικό έργο
 • Πιστοποίηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

Επιπλέον καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013847, 2310013846 και [email protected]