Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Μεταφορές - Νέες τεχνολογίες

Συστήνεται  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Καινοτομίας με πρόταση του Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  κ.Κώστα  Αγοραστού

23/4/2013
Ψηφίστηκε  στο  σημερινό  Περιφερειακό  Συμβούλιο  η  πρόταση  του  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  κ.  Κώστα  Αγοραστού  για  τη  σύσταση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Καινοτομίας.

Στην  εισήγηση  του  ο  Περιφερειάρχης  μεταξύ  άλλων  ανέφερε  και  τα  εξής:  
«Τα τελευταία χρόνια, η χώρα είναι σταθερά προσανατολισμένη στις σύγχρονες αναπτυξιακές προκλήσεις της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της εξωστρέφειας.

Βασικός στόχος της νέας οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής είναι η δημιουργία σύγχρονης παραγωγικής βάσης στη δημιουργία της οποίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημασία του ρόλου αυτού  αναγνωρίζεται με την θέσπιση ως ενός από τους πέντε βασικούς στόχους της δεκαετούς Αναπτυξιακής Στρατηγικής της «Ευρώπη 2020» την επένδυση του 3% του ΑΕΠ της Ένωσης στην Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των διαρθρωτικών της ταμείων, συνδέει τις προτεραιότητες τους με εκείνες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας ευφυούς εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών τους, ενώ παράλληλα έχει αναθέσει σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν σχετικές μελέτες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  είναι  απαραίτητη  η σύσταση ενός εξειδικευμένου συλλογικού οργάνου, αρμόδιου για τον  συντονισμό, την υποστήριξη και την  προώθηση  κάθε  δράσης  έρευνας,   καινοτομίας και τεχνολογίας  στη  Θεσσαλία.
Στο  πλαίσιο  αυτό προτείνω  τη  σύσταση  του  Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας (ΠΣΚΘ).
 
 
Στόχοι του Περιφερειακού  Συμβουλίου  Θεσσαλίας  είναι :
·Η ενίσχυση της έρευνας,  της καινοτομίας  και  της  επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
·Ο Συντονισμός των δράσεων έρευνας και καινοτομίας μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
· Η τόνωση και ενίσχυση της καινοτόμων ιδεών και της νεανικής επιχειρηματικότητας.
• Η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προσκλήσεων
• Η ανάδειξη «καλών πρακτικών» από ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν περάσει με επιτυχία στην παραγωγική διαδικασία
• Η συνεργασία για εξεύρεσης χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων (seedfunding) και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων.
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσω της δικτύωσης με άλλες Περιφέρειας και δίκτυα επιχειρηματιών
• Η συμβολή στη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου ευφυούς εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
Με  δεδομένη  την  παραπάνω  στοχοθεσία  το  Π.Σ.Κ.Θ.
Θα λειτουργεί :
-ως δεξαμενή σκέψης σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
-συμβουλευτικά στην χάραξη πολιτικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Έρευνα και Καινοτομία και θα προωθεί τις διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης των πολιτικών αυτών, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του.
Θα προτείνει :
-δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από φορείς ή συμπράξεις φορέων με χρηματοδότηση από διάφορες πηγές.
-αλλαγές και αναθεωρήσεις σε περίπτωση που οι υλοποιούμενες δράσεις δεν είναι αποτελεσματικές.
 
Όσον  αφορά  τη  δομή  του Π.Σ.Κ.Θ. , το  Συμβούλιο θα αποτελείται από μια  ομάδα  εξειδικευμένων  προσώπων, που  θα  εκπροσωπούν τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο καθώς και από Φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Δεν θα προβλέπεται αμοιβή για τους συμμετέχοντες.
Στην πρώτη του σύνθεση το Π.Σ.Κ.Θ. θα αποτελείται από εκπρόσωπους :
• του  Περιφερειακού Συμβουλίου
• του  Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών
• του Συνδέσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κ. Ελλάδος
• των  Ενώσεων /Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλίας
• των  Εμπορικών/Τεχνικών/Γεωτεχνικών/Ξενοδοχειακών Επιμελητηρίων Θεσσαλίας
· Του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
· Του  ΑΤΕΙ 
· Των  Ερευνητικών Ινστιτούτων Θεσσαλίας
 
Για  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  του  το Π.Σ.Κ.Θ. θα συγκροτεί ad hoc Θεματικές Ομάδες Εργασίας με αρμοδιότητα να εισηγούνται θέματα προς επεξεργασία, τα οποία είτε προτείνονται προς συζήτηση είτε επιλέγονται προς τούτο από το Συμβούλιο με βάση τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.»
 
Κλείνοντας  ο  Περιφερειάρχης  ευχήθηκε  το  Π.Σ.Κ.Θ.  να  λειτουργήσει  δυναμικά  και  αποτελεσματικά  ώστε  οι  εισηγήσεις  του  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  είναι  πλήρεις,  και  στοχευμένες   καλύπτοντας  τις  σχετικές  Ευρωπαικές  και  διεθνής  εξελίξεις.