Κυρ, 16 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Έως 11 Ιουνίου οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

22/5/2023
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Β’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 της υπ’αριθ. 28458 Κ.Υ.Α..

Όσα άτομα με αναπηρία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Β’ φάση υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος και να λάβουν Προσωπική Βοήθεια να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και 11/06/2023.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναρτώνται στην οικεία ενότητα στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον Αιτούντα Ωφελούμενο ή τον Εκπρόσωπό του με την χρήση κωδικώνtaxisnet.

Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στα Κέντρα Κοινότητας των δήμων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους
την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους
Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης)
τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του
Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα: τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος, τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος), τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος, εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του.
Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία (άτομα με κινητική, νοητική ή/και αναπτυξιακή ή και ψυχική αναπηρία και άτομα με αναπηρία όρασης ή αναπηρία ακοής ή συνδυασμό των δύο) , από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή του εκπροσώπου του (γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη), για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,

β) εργασία και σπουδές

γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Οι Προϋποθέσεις για να συμμετέχει ένα άτομο με αναπηρία στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

θα πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι 16 έως 65 ετών, συμπεριλαμβανομένων όσων γίνονται 16 ή 65 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Η υπέρβαση του ηλικιακού ορίου μετά την υποβολή της αίτησης, δεν αποκλείει τον Ωφελούμενο από την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.
Να έχει οποιαδήποτε αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, ψυχική, αισθητηριακή) και να διαθέτει ισχύουσα Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% .
Να έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των γεωγραφικών ορίων του άρθρου 4 της υπ’αρ.28458/23.03.2022 ΚΥΑ όπως ισχύει. Ως κύρια κατοικία λαμβάνεται υπ’ όψιν η κατά δήλωση του αιτούντος πραγματική κατοικία του, η οποία και θα αποτελέσει τον χώρο αξιολόγησης.
Να μην έχει κατά κεφαλήν εισόδημα ή να έχει κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης εκκαθάρισης φόρου πριν την υποβολή αίτησης. (κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού, δια το σύνολο των μελών) .
Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρετούν μόνο για την υποβολή αίτησης για άτομα με αναπηρία. Δεν θα εξυπηρετούν για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέσα στο σύστημα (πχ επιλογή ραντεβού αξιολόγησης, καταχώρηση συμφωνητικών, υποβολή αίτησης όσων θέλουν να γίνουν Προσωπικοί Βοηθοί, ούτε κ.λπ.).