Σαβ, 02 Ιουλ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Καθορίστηκε η διαδικασία για να επιχορηγηθούν Δήμοι και Περιφέρειες για απλήρωτες υποχρεώσεις

11/5/2022

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 10ηΜαΐου, καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων και των Περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία αποκλειομένης κάθε άλλου είδους αξίωσης (όπως από απαλλοτριώσεις, από εργατικές διαφορές, από επιστροφή εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων κλπ.).

 

Ο AIRETOS.GRυπογραμμίζει πως η Απόφαση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 του πρόσφατου ν.4915/2022, όπου ψηφίστηκε πως για την εξόφληση των εν λόγω υποχρεώσεων «οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δύναται να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως εξήντα (60) εκατομμύρια ευρώ, του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο “Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.”, τα οποία μεταφέρονται στους λογαριασμούς με τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων” ή “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών” αντίστοιχα, που τηρούνται στο ίδιο Ταμείο».

 

Η Υπουργική Απόφαση, λοιπόν, περιλαμβάνει τρία άρθρα, με το 1ο άρθρο να ορίζει το πεδίο εφαρμογής, το άρθρο 2 τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και το άρθρο 3 την προθεσμία.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Δήμοι ή Περιφέρειες υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη και τον ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών τους, (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος της Απόφασης) στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση με τις διαταγές πληρωμής και τις δικαστικές αποφάσεις (βάσει του Υποδείγματος 2 της Απόφασης), καθώς και από τα σχετικά πιστοποιητικά περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων των αρμόδιων δικαστηρίων.

 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου 2022.

Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση ΚΑΠ των Δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε Δήμους της Χώρας.

 

Αναλυτικά η διαδικασία στην αριθμ. 28528/4.5.2022 Υπουργική  Απόφαση