Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παίρνουν μπρος οι κρίσεις Προϊσταμένων στους Δήμους – Αναλυτική Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

8/3/2022

Εγκύκλιο για το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε αυτήν, και συγκεκριμένα στο Α΄ μέρος, περιλαμβάνεται ενημέρωση για τις ριζικές αλλαγές που στα αρμόδια Συμβούλια για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθώς πλέον προβλέπεται νέα σύνθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (εφεξής Ε.Υ.Σ.), σε εναρμόνιση με αυτή του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (εφεξής ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υ.Κ., ενώ συστήνονται για 1η φορά και στους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων ( εφεξής Σ.Ε.Π.).

Όσον αφορά στις προϋποθέσεις επιλογής, τα κωλύματα υποψηφιότητας, τα κριτήρια επιλογής και εν γένει τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο Β΄ μέρος της Εγκυκλίου.

 

Υπογραμμίζουμε ότι:

- Για την επιλογή Προϊσταμένων στα Κέντρα Εξυπηρέτηση Πολιτών (ΚΕΠ), οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού καλούνται να μην προβούν σε καμία σχετική ενέργεια έως την παροχή νέων οδηγιών από το Υπουργείο.

- Τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο δεν τυγχάνουν εφαρμογής για την επιλογή Προϊσταμένων Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς «εξετάζεται η συνολική αναμόρφωση του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση της υπηρεσίας και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του ειδικού ένστολου προσωπικού που τη στελεχώνει, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων της ιεραρχίας. Ως εκ τούτου, η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων στις εν λόγω υπηρεσίες θα λάβει χώρα μετά την αναμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου».

 

Το Υπουργείο υπογραμμίζει τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Τα αρμόδια όργανα καλούνται να προβούν άμεσα στην έκδοση Προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων στις υπηρεσίες τους, ξεκινώντας από τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Ως εκ τούτου, στους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων σε 1η φάση αφορά μόνο στις περιπτώσεις ΟΤΑ, στις οργανικές διατάξεις των οποίων προβλέπονται θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Οι εν λόγω Φορείς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οφείλουν να κοινοποιούν τις Αποφάσεις τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στο αρμόδιο για τη σύσταση και συγκρότηση των Σ.Ε.Π. όργανο, ήτοι στον οικείo Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του οικείου Σ.Ε.Π., καλείται το σύνολο πλέον των ΟΤΑ Α΄ βαθμού που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, να προβεί στην έκδοση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης.

 

Λεπτομερείς πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της αριθμ. 14001/2.3.2022 Εγκυκλίου