Παρ, 23 Φεβ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Μειώνεται στο μισό η παρακράτηση από τους ΚΑΠ των επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμα

1/3/2022

Σε 30 %, από 60 % που έχει ψηφιστεί και ισχύει σήμερα, μειώνεται το ποσοστό επί των επιχορηγήσεων που πήραν οι ΟΤΑ το 2020 και 2021 για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τρίτους, ποσοστό που παρακρατείται από τους ΚΑΠ τους, σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων.

Η σχετική μείωση περιλαμβάνεται στο άρθρο 27 του Πολυνομοσχεδίου της Κυβέρνησης https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/varea_nomosxedio.pdf , που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Πέμπτη 3 Μαρτίου.

Ο AIRETOS.GR για να γίνει πλήρως κατανοητό τι ισχύει σήμερα και τι αλλάζει, παρουσιάζει το πριν και το μετά των σχετικών διατάξεων:

 

ΙΣΧΥΟΝ

Παρ.2α του αρ.6 του ν.4281/2014, ως έχει διαδοχικά αντικατασταθεί από το αρ.69 του ν.4714/2020 και το αρ.123 του ν.4799/2021, και ισχύει:

« 2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60 %) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του v. 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.2.  Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.2, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν παρακρατείται. »

 

ΑΡΘΡΟ 27 ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

« 2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.2. Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.2, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν παρακρατείται».