Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Ενιαίο Κώδικα και για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους προβλέπει το Ν/Σ ΥΠΕΣ

28/2/2022

Το δρόμο για τη σύνταξη ενιαίου Κώδικα και για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, ανοίγει το άρθρο 3 του Πολυνομοσχεδίου της Κυβέρνησης  που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

 

Αυτή τη στιγμή, η παρ.1 του αρ.14 του ν.3242/2004, προβλέπει μια Επιτροπή στο Υπ. Εσωτερικών «για την αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», ορίζοντας ποιοι συμμετέχουν σε αυτήν.

Το αρ.3 του νέου Νομοσχεδίου, προσθέτει επιπλέον διατάξεις ειδικά για την «περίπτωση σύνταξης ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Δημοτικών Υπαλλήλων» και ορίζει ποιοι αρμόδιοι για θέματα Δημοτικών Υπαλλήλων θα συμμετέχουν στην Επιτροπή για τον ενιαίο Κώδικα.

 

Αναλυτικότερα, οι νέες διατάξεις που προστίθενται στην παρ.1 του αρ.14 του ν.3242/2004 είναι οι εξής:

« Σε περίπτωση σύνταξης ΕΝΙΑΙΟΥ Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και Δημοτικών Υπαλλήλων, στην ως άνω Επιτροπή μετέχουν και οι κάτωθι:

α) ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπ. Εσωτερικών επί θεμάτων ΟΤΑ,

β) ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών,

γ) οι Προϊστάμενοι του Τμήματος Μονίμου Προσωπικού και του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών,

δ) ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),

ε) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και

στ) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΟΤΑ (ΠΟΠ-ΟΤΑ).

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται 4 υπάλληλοι, εκ των οποίων 2 κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Γεν. Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και 2 κατηγορίας ΠΕ υπηρετούντες στη Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών με ισάριθμους αναπληρωτές τους. »