Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Υπάλληλοι ΟΤΑ: Νέος Νόμος προβλέπει εξάμηνη φυλάκιση – Δείτε σε ποιες περιπτώσεις

2/2/2022

Με το άρθρο 37 του νέου Νόμου 4886/2022 προστέθηκαν οι Υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο α’ εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 36 του ν.3959/2011, δηλαδή σε υποχρέωση, η παράβαση της οποίας τιμωρείται με φυλάκιση έως 6 μηνών ή χρηματική ποινή από 300 μέχρι 1.500 ευρώ.

 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για Νόμο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. Α’ 12/2022.

Με το άρθρο 37, που αφορά τις καταγγελίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τροποποιείται στο άρθρο 36 του ν.3959/2011 « το πρώτο εδάφιο της παρ.6 με την αναφορά και σε Υπαλλήλους ΟΤΑ » ώστε η εν λόγω παράγραφος να διαμορφωθεί πλέον ως εξής:

« 6. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι Υπάλληλοι ΟΤΑ, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλμένοι προσωρινά την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώνουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ό,τι περιέρχεται σε γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται με την παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του παρόντος, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσοι δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή χρηματική ποινή από τριακόσια (300) μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. »

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νόμο 4886/2022 ΕΔΩ

και κατωτέρω ειδικά το απόσπασμα με το συγκεκριμένο άρθρο: