Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχων: Απάντηση ΥΠΕΣ για την ταυτόχρονη άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

22/11/2021

Απάντηση σε ερώτημα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικού ερωτήματος Δήμου, έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου Δήμου από το ασυμβίβαστο της άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.

 

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η παρ.7 του αρ.163 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, μέχρι την τροποποίησή της από το αρ.39 του ν.4735/2020, όριζε ότι η δυνατότητα εξαίρεσης από την απαγόρευση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος με Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ίσχυε μόνο στην περίπτωση του Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη και όχι του Ειδικού Συμβούλου.

Στο πλαίσιο αυτό, είχε εκδοθεί έγγραφο του Υπουργείου το Μάιο του 2020, το οποίο αφορούσε Ειδικό Συνεργάτη και όχι Σύμβουλο.

 

Πλέον όμως, η παρ.7 του αρ.163 του Κώδικα έχει τροποποιηθεί από το αρ.39 του ν.4735/2020 και για τους Ειδικούς Συμβούλους, τους Ειδικούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες των ΟΤΑ, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος καταρχήν αναστέλλεται. Ωστόσο, η αναστολή μπορεί να αρθεί, κατόπιν σχετικής Απόφασης του οικείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό τους περιορισμούς της παρ.α΄ της παρ.3 του αρ.29 του ν.3463/2006.

Ειδικάόσον αφορά στους Δικηγόρους, μπορεί και στην περίπτωσή τους να δοθεί εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, αρκεί να μην αναλαμβάνουν νομικές υποθέσεις των Δήμων, καθόσον υφίσταται ειδικό νομικό πλαίσιο για την πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή για τον χειρισμό των νομικών υποθέσεων του Δήμου.

 

Ακολουθεί το αριθμ. 81565/8.11.2021 Έγγραφο: