Πεμ, 27 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Νέο ΦΕΚ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και στο Δημόσιο Τομέα

16/11/2021

Τη λειτουργία της ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ” ρυθμίζει Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κ. Πιερρακάκη, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5244/12.11.2021.

Σύμφωνα με την παρ.1, η ψηφιακή κάλπη “ΖΕΥΣ” είναι πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

Ως “Διεξάγουσες Αρχές”που μπορούν να κάνουν χρήση αυτής, στην παρ.3 ορίζονται τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, οι Φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, οι Φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς και κάθε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στους οποίους η Ανώνυμη Εταιρία “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.” (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) δύναται να παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τους σκοπούς και τη λειτουργία της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και το καταστατικό της.

Η χρήση της ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ” πραγματοποιείται κατόπιν Απόφασης των αρμόδιων οργάνων των Διεξαγουσών Αρχών σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας τους ή το Καταστατικό τους. Η έκδοση της εν λόγω Απόφασης δεν απαιτείται, αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ρητά ως υποχρεωτική η χρήση της ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”.

 

Η “ΖΕΥΣ”, βάσει της παρ.6, διατίθεται αυτούσια ως πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους και το σύνολο της διεξαγωγής και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων, πραγματοποιείται και τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε “Διεξάγουσας Αρχής”.

Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ αναλαμβάνει μόνο τη διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος της υπηρεσίας ψηφιακή κάλπη “ΖΕΥΣ” και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την νομιμότητα, τον τρόπο οργάνωσης, τη χρήση των αποτελεσμάτων και τον σκοπό κάθε ψηφοφορίας.

Για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, η εκάστοτε Διεξάγουσα Αρχή ορίζει το αρμόδιο “όργανο διεξαγωγής εκλογών”, το οποίο ορίζει περαιτέρω τον “διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας”.

 

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης βρίσκεται ΕΔΩ