Τρι, 16 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Του χρόνου η εκλογή Προεδρείων σε Δημοτικά Συμβούλια και Επιτροπές Δήμων

21/10/2021

Ο Αναπληρωτής Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε την 20η Οκτωβρίου Εγκύκλιο για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών Προεδρείων στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Επιτροπές των Δήμων.

Σύμφωνα με όσα υπογράφει ο Στέλιος Πέτσας, η διαδικασία εκλογής θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, συγκεκριμένα «την Κυριακή 2 Ιανουάριου 2022».

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έγγραφο δεν υπάρχουν (ως είθισται διαχρονικά σε κάθε διοικητικό έγγραφο), στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για πληροφορίες επί του περιεχομένου του (όνομα Υπαλλήλου/ων, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας).

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι «για διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία», ο Πέτσας αόριστα παραπέμπει στο μέλλον, σε κάποια άλλη Εγκύκλιο που κάποτε θα εκδοθεί («θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος»).

 

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ - ειδικά για την 1η εφαρμογή του Κλεισθένη και δεδομένου ότι η εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών αυτής της δημοτικής περιόδου έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 - είχε ρητώς ειδική διάταξη για το ζήτημα.  

Συγκεκριμένα, η περ.δ’ της παρ.4 του αρ.9 του ν.3852/2010, όπως την είχαν διαδοχικά τροποποιήσει με τον ν.4555/2018 και τον ν.4604/2019, είχε διαμορφωθεί ως εξής:

« 4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: (…) δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64. (...) »

 

Στη συνέχεια, η Ν.Δ. ψήφισε στην παρ.1 του αρ.91 του ν.4804/2021 το εξής:

« 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 7 έως και 15, 17, 18, 18Α, 18Β, 18Γ, 20 έως 35, 37, 37Α, 38, 40, 42 έως και 57, 113, 114, 116 έως και 120, 122 έως και 142 και 144 έως και 158 του ν.3852/2010 (Α’ 87), περί των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και τα άρθρα 19 έως και 74 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), περί των εκλογών των δημοτικών αρχών. »

 

Ακολουθεί η αριθμ. 76556/20.10.2021 Εγκύκλιος Πέτσα: