Κυρ, 14 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Δεσμεύονται τα Δημοτικά / Περιφερειακά Συμβούλια από τις Επιτροπές για τα δάνεια του "Τρίτσης”

8/9/2021
Διακοσμητικά όργανα καθίστανται τα Δημοτικά και τα Περιφερειακά Συμβούλια της Χώρας σε ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών  περί «ευζωίας των ζώων συντροφιάς».
Το εν λόγω άρθρο αφορά τα δάνεια που συνάπτουν οι ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. 
Με απλά λόγια, πρακτικά αφορά τα δάνεια του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.
 
Στο νομικό πλαίσιο του “Τρίτσης”, δηλαδή στο αρ.69 του ν.4509/2017 ως ισχύει, και συγκεκριμένα στην παρ.6 αυτού, ρητώς ΗΔΗ ΙΣΧΥΕΙ ότι για τη συνομολόγηση των εν λόγω δανείων « ΔΕΝ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 του αρ.264 του ν.3852/2010 και του π.δ. 169/2013 ».
 
Το ΝΕΟ που φέρνει η υπό ψήφιση διάταξη είναι πως:
- για την αποδοχή των όρων του δανείου θα απαιτείται ΜΟΝΟ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ του αρ.176 του Κώδικα Δήμων (όπου σήμερα, ως γνωστόν, προβλέπεται Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου),
- η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, θα δεσμεύει («ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ εισήγηση») το Δημοτικό  / Περιφερειακό Συμβούλιο,
- η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον απαιτείται αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος, θα δεσμεύει («ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ εισήγηση») το Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο.  
 
Η Κυβέρνηση, στην Έκθεση που συνοδεύει το Ν/Σ, για να τεκμηριώσει τη διάταξη επικαλείται « ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ των διαδικασιών σύναψης των δανειακών συμβάσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τους δικαιούχους Φορείς, των οποίων έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”».
Σημειώνει, επίσης, ότι « καθίσταται ΑΝΕΥ ΟΥΣΙΑΣ η εφαρμογή των πάγιων διατάξεων περί συνομολόγησης δανείων (άρθρο 176 του ν.3463/2006) ».
 
Ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα: