Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Πρόσκληση (αφορά και Δήμους) ένταξης έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης

3/9/2021

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο πλαίσιο χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Διαδικασία αξιολόγησης ».

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του Προγράμματος είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.

Επίσης δικαιούχοι του Προγράμματος είναι ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ που διαθέτουν την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση (π.χ. μέσω προγραμματικής σύμβασης) από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατ΄ επίκληση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.  Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πρόταση για την ένταξη των έργων αυτών θα υποβάλλεται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το Υπουργείο ρητώς ζητά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ενημερώσουν τους Δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας για το εν λόγω Πρόγραμμα.

 

Τα αιτήματα και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν / αποσταλούν, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο έγγραφο, ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.

 

Η εν λόγω Δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», προκειμένου να αντιμετωπιστούν με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο τα περιστατικά πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών (από ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων), στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης που προκάλεσε τη ζημία δεν μπορεί να εντοπιστεί.

Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €).

 

Αναλυτικότερα, όλες οι σχετικές λεπτομέρειες, στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.