Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για αποσπασμένη Δημοτική Υπάλληλο που κρίθηκε Τμηματάρχης

26/8/2021
Υπάλληλο Δήμου αφορά η αριθμ. 120/2021 Γνωμοδότηση που εξέδωσε το Ε’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έγινε ήδη αρμοδίως αποδεκτή.
 
Ειδικότερα, το ΝΣΚ κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα εάν για Υπάλληλο, η οποία έχει τοποθετηθεί με Απόφαση Δημάρχου σε θέση Προϊσταμένης οργανικής μονάδας του Δήμου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή Προϊσταμένων τμημάτων του Δήμου και έχει αποδεχθεί με σχετικό αίτημά της τη θέση, έχει επέλθει αυτοδίκαιη παύση της απόσπασής της στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καίτοι μέχρι την ημερομηνία διατύπωσης του ερωτήματος δεν έχει αναλάβει τα ως άνω καθήκοντα, και, στην καταφατική περίπτωση, να προσδιοριστεί ο χρόνος από τον οποίον επήλθε η αυτοδίκαιη παύση.
 
Το ΝΣΚ απάντησε ομόφωνα ότι η επιλογή και τοποθέτησή της ως Προϊσταμένης οργανικής μονάδας του Δήμου στις 3.3.2015, καθώς και η αποδοχή αυτής, δεν επέφερε την αυτοδίκαιη παύση της απόσπασής της στο τότε Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., καθόσον στην περίπτωση αυτή είχαν εφαρμογή οι ειδικές ρυθμίσεις του αρ.3 του ν.3074/2002 και όχι εκείνες του αρ.73 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που προέβλεπαν αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης του Υπαλλήλου σε περίπτωση που ο αποσπασμένος Υπάλληλος επιλεγόταν ως Προϊστάμενος οργανικής μονάδας της Υπηρεσίας από την οποία προερχόταν. 
Περαιτέρω, μετά την ισχύ του ν.4674/2020 (11.3.2020) και λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με το διδόμενο ιστορικό, η ανωτέρω εξακολουθεί να είναι τοποθετημένη ως Προϊσταμένη οργανικής μονάδας του Δήμου και δεν έχει νομίμως απαλλαγεί από τα εν λόγω καθήκοντα, απαγορευόταν σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.44 του ν.4674/2020 η ανανέωση της απόσπασής της. 
Ως εκ τούτου η Υπηρεσία δύναται, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου περί ανάκλησης των παράνομων διοικητικών πράξεων, να ανακαλέσει την ανανέωση της απόσπασης αυτής από την έκδοσή της, δεδομένου ότι η πράξη της αυτή εκδόθηκε κατά παράβαση της παραπάνω διάταξης. 
Εξάλλου, το γεγονός ότι η ανωτέρω δεν έχει αναλάβει πράγματι καθήκοντα Προϊσταμένης στην οργανική μονάδα του Δήμου στην οποία έχει τοποθετηθεί, αλλά έχει οριστεί αναπληρωτής αυτής «μέχρι την επιστροφή της από τη θέση του Επιθεωρητή-Ελεγκτή στην οποία έχει αποσπαστεί», δεν αναιρεί την ανωτέρω ερμηνευτική προσέγγιση, καθόσον η ανωτέρω δεν έχει απαλλαγεί νομίμως από τα καθήκοντά της ως Προϊσταμένης οργανικής μονάδας του Δήμου (υποβολή αίτησης απαλλαγής από τα εν λόγω καθήκοντα και αποδοχή αυτής από το υπηρεσιακό συμβούλιο μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών).