Πεμ, 02 Δεκ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Πρόσκληση για κατά παρέκκλιση Αποσπάσεις στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

10/8/2021

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό, προσκαλεί προσωπικό των ειδικοτήτων:

- πολιτικού μηχανικού

- αρχιτέκτονα μηχανικού

- μηχανολόγου μηχανικού

- ηλεκτρολόγου μηχανικού

- τοπογράφου μηχανικού

- πληροφορικής

που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μετά από απόσπασή τους σε αυτή, κατά τα οριζόμενα στην παρ.7 του αρ.26 του ν.4690/2020.

 

Υπενθυμίζουμε ότι στην εν λόγω διάταξη έχει ψηφιστεί το εξής:

« 7. Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, είναι δυνατή η απόσπαση έως 10 Υπαλλήλων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν Πρόσκλησης της Εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4440/2016, έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με Κοινή Απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του Φορέα προέλευσης και του Φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον Φορέα υποδοχής. »

 

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην αριθμ. 10434/9.8.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.