Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εβδομήντα εκατομμύρια για τα “φέσια” των ΟΤΑ (ΦΕΚ)

24/5/2021

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζει την «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Με την Απόφαση προκαλείται δαπάνη κατά ανώτατο όριο ύψους 70.000.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ) 2910601003 «Πιστώσεις για την ειδική χρηματοδότηση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910101001 «Τακτικό αποθεματικό κρατικού προϋπολογισμού», του προαναφερόμενου Ειδικού Φορέα.

 

Στην Απόφαση ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως ποιες θεωρούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι προϋποθέσεις επιχορήγησης των ΟΤΑ, πως θα πραγματοποιείται η μεταφορά των πιστώσεων και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων.

Σύμφωνα με την παρ.7 του αρ.1 της Απόφασης, οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

 

Η παρ.9 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι το 60 % των εισπραχθέντων ποσών επιχορήγησης, παρακρατείται ισόποσα κατά τα έτη 2022 έως και 2027 από τους προβλεπόμενους στα αρ. 259 και 260 του ν.3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπ.Εσωτερικών για τους ΟΤΑ. Τα εν λόγω ποσά παρακρατούνται από τους υπόχρεους ΟΤΑ, στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής από το Υπ.Εσωτερικών των αποδιδόμενων σε αυτούς Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2022, ως εξής:

- Σε 48 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( <= 200.000 € ).

- Σε 60 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( > 200.000 € ) και μέχρι τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ ( <=600.000 € ).

- Σε 72 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ ( >600.000 € ).

Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η επιστροφή του 60 % της εισπραχθείσας επιχορήγησης πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με το διακανονισμό που ισχύει για τους ΟΤΑ.

 

Η παρ.1 του άρθρου 2, ορίζει ότι για τους ΟΤΑ που λαμβάνουν ποσά επιχορηγήσεων σύμφωνα με το αρ.6 του ν. 4281/2014 κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά και για τους ΟΤΑ που έχουν λάβει αντίστοιχη επιχορήγηση κατά το οικ. έτος 2020 και ολοκληρώνουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, τα ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν παρακρατούνται από τους ΚΑΠ.

 

Μπορείτε να δείτε την Απόφαση στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2091/20.5.2021.