Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Αξιολόγηση Υπαλλήλων: Παράταση προθεσμίας και οδηγίες

12/4/2021

Ανακοίνωση που αναρτήθηκε την 9η Απριλίου στην επίσημη ιστοσελίδα του “Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου” (γνωστό ως “Απογραφή”), αναφέρει ότι παρατείνεται προθεσμία που είχε οριστεί με την Εγκύκλιο  της 4ης Μαρτίου.

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο:

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταχώρηση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 11/οικ.3938/4.3.2021 Εγκύκλιο  , παρατείνεται έως και τις 16/04/2021.

Όσον αφορά στον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων της αξιολογικής περιόδου 2019 και συγκεκριμένα κατά την «Ενημέρωση του Δείκτη “Έγκυρη”»,  οι δύο (2) «Αιτίες ακύρωσης» των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης που μπορούν να επιλεγούν έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

1) «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή»

2) «Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή».

Διευκρινίζεται ότι ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες είχαν επισημανθεί ως μη έγκυρες με επιλεγμένη εγγραφή ως αιτία ακύρωσης «Κώλυμα» εντάσσονται αυτόματα στη δεύτερη κατηγορία (δηλ. «Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή») και δεν απαιτείται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες ή διόρθωση.

Όσον αφορά στην καταχώρηση των στοιχείων των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης από τους «Γραμματείς ΕΕΑ» έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες αλλαγές ώστε να καλύπτονται οι  ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιπτώσεων όπως αποτυπώνονται στις αποφάσεις συγκρότησης.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.