Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Ποιες αρμοδιότητες παίρνει η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων

5/4/2021

Με το άρθρο 38 του Νομοσχεδίου – “σκούπα”  του Υπ. Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, δηλαδή του οργάνου όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δήμαρχοι δεδομένων των αλλαγών στη σύνθεσή τους που έχει νομοθετήσει η νυν Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, αλλάζει ξανά το αρ.72 « Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων » του ν.3852/2010 σε τρία σημεία :

 

Ι] Η περ.δ’ της παρ.1 του αρ.72, αντικαθίσταται ως εξής:  

« δ. Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν.3584/2007 και 36 του ν.4765/2021. »

( Σήμερα ισχύει: « δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής. » )

 

ΙΙ] H περ.ιδ’ της παρ.1 του αρ.72 αντικαθίσταται ως εξής:  

« ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.  

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το αρ.281 του ν.3463/2006. »

( Σήμερα ισχύει: « ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006. » )

 

ΙΙΙ] Στο τέλος της παρ.1 του αρ.72 προστίθεται: « ιθ) Αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ.1 του αρ.4 του α.ν. 582/1968. »

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η αρμοδιότητα ανήκει σήμερα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Δήμων. Βρίσκεται στην περ. αε’ της παρ.1 του αρ.73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες» του ν.3852/2010 ως ισχύει, από όπου καταργείται με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν/Σ.

 

Σημειώνεται ότι με το ίδιο άρθρο 38, αύξηση αρμοδιοτήτων επέρχεται και στην Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών, όπως ειδικότερα μπορείτε να δείτε στο Ν/Σ – “σκούπα”.