Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Η νέα αρμοδιότητα των ΚΕΠ για το “Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας” – Δώδεκα μήνες προθεσμία στο Δημόσιο

16/3/2021

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Κ. Πιερρακάκη και Γ. Γεωργαντά αποφασίστηκε η  έναρξη λειτουργίας του “Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας”, που είχε ψηφιστεί στο αρ.17 του ν.4704/2020.

Στο αρ.19 ορίζεται ότι εντός προθεσμίας 12 μηνών από τη δημοσίευσή της, οι Φορείς του Δημοσίου Τομέα υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και τα πληροφοριακά τους συστήματα, προκειμένου να λαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας αποκλειστικά από αυτό το Μητρώο

Η ΚΥΑ προσδιορίζει αναλυτικά ενέργειες για τους Υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων της Χώρας.

Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων. Σε αυτό το Μητρώο δύναται να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί ΑΦΜ (παρ.2 αρ.1 της ΚΥΑ). Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που τον αφορούν (αρ.3): α) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής β) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας γ) Αριθμό σταθερού τηλεφώνου δ) Αριθμό κινητού τηλεφώνου ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας είναι (αρ.4) όλοι οι Φορείς του Δημοσίου Τομέα για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επικοινωνία τους με αυτόν. Επιπροσθέτως, αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας είναι τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα ιδρύματα πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τον έλεγχο ταυτοποίησης / αυθεντικοποίησης του πολίτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην  ΚΥΑ.

Στο Κεφάλαιο Β’ της ΚΥΑ λοιπόν, προσδιορίζεται η διαδικασία με την οποία θα μπορούμε να καταχωρούμε ηλεκτρονικά και να ενημερώνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας, μέσω gov.gr.

Στο Κεφάλαιο Γ’ (αρ.10, 11, 12) περιγράφεται πως θα μπορούμε να κάνουμε την αντίστοιχη διαδικασία μέσω ΚΕΠ. Σε αυτά τα άρθρα ορίζονται και οι σχετικές αρμοδιότητες των Υπαλλήλων στα ΚΕΠ.

Αναλυτικότερα, η καταχώριση και η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων διενεργούνται από εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο των ΚΕΠ, με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των ΚΕΠ με το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου. Η καταχώριση ή η ενημέρωση δύναται να αφορά σε μέρος ή στο σύνολο των στοιχείων επικοινωνίας.

Ο Υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε φυσική ταυτοποίηση, πραγματοποιεί αναζήτηση με τον ΑΦΜ στην ειδική εφαρμογή του Μητρώου και επιβεβαιώνει τα στοιχεία που εμφανίζονται. Η ΚΥΑ περιγράφει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, πολιτών κράτους-μέλους της Ε.Ε. και πολιτών τρίτης χώρας. Για την εκπαίδευση και γνώση της διαδικασίας του Υπαλλήλου του ΚΕΠ θα διατίθεται από τη ΓΓΠΣΔΔ εγχειρίδιο χρήσης της ειδικής πλατφόρμας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει στον Υπάλληλο του ΚΕΠ τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της δυνατότητας αυθεντικοποίησης. Οφείλει να φέρει το κινητό του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αυτοματοποιημένη αποστολή κωδικού μίας χρήσης (One Time Password) και να τον γνωστοποιήσει άμεσα στον Υπάλληλο του ΚΕΠ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει, εφόσον επιθυμεί, τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του στον Υπάλληλο του ΚΕΠ.

Μετά την καταχώριση των στοιχείων, ο Υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο και την παραδίδει στο φυσικό πρόσωπο για οπτικό έλεγχο των ατομικών στοιχείων επικοινωνίας και ενυπόγραφη αποδοχή τους. Στη συνέχεια η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπάλληλο και παραδίδεται στο φυσικό πρόσωπο, αφού προηγουμένως ο Υπάλληλος οριστικοποιήσει την καταχώριση / μεταβολή των στοιχείων στο Μητρώο.

 

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ στο Φ.Ε.Κ. Β’ 988/12.3.2021 (ημ/νία κυκλοφορίας 13.3.2021) ΕΔΩ