Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κι άλλη Εγκύκλιος για το μπλόκο στην Κινητικότητα – Προθεσμίες ενημέρωσης 16 και 19 Μαρτίου

11/3/2021

Εξ. επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκε την 10η Μαρτίου.  Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ξανά στην εφαρμογή της εκπρόθεσμης Τροπολογίας (πλέον αρ.490 του ν.4781/2021) που ανέτρεψε τα δεδομένα της Κινητικότητας, οδηγώντας ακόμα και σε ανάκληση αποσπάσεων και μετατάξεων που είχαν εκδοθεί και δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ.

Με την Εγκύκλιο δίνονται οι κάτωθι οδηγίες:

 

1. Ενημέρωση Φορέων υποδοχής και Εθνικού Τυπογραφείου έως και την Τρίτη, 16/3/2021

Συνεπεία των ρυθμίσεων του αρ.490 του ν.4781/2021, οι οποίες εφαρμόζονται και για τις διαδικασίες του τρέχοντα κύκλου κινητικότητας 2020, καλούνται οι Φορείς προέλευσης ή οι Φορείς υποδοχής κατά λόγο αρμοδιότητας να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητας περαιτέρω ενέργειες.

-  Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της παρ.1του αρ.490 του ν.4781/2021, σχετικά με τον επανυπολογισμό του ποσοστού κάλυψης 65% του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπό μετακίνηση Υπάλληλος, διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνο όσες αποφάσεις μετάταξης εκκρεμούν προς δημοσίευση ή για όσες αποφάσεις απόσπασης εκκρεμούσαν προς έκδοση κατά την έναρξη ισχύος (28.2.2021) των εν λόγω διατάξεων του ν.4781/2021.

Ως εκ τούτου, ειδικά για τις εκκρεμείς αποφάσεις μετάταξης παρακαλούνται οι Φορείς προέλευσης να ενημερώσουν εκ νέου αμελλητί και το αργότερο έως και 16/3/2021 τους Φορείς υποδοχής για τη συνδρομή ή μη της προϋπόθεσης αυτής, ώστε ακολούθως να ενημερωθεί αρμοδίως το Εθνικό Τυπογραφείο, εφόσον οι αποφάσεις μετακίνησης εκκρεμούν προς δημοσίευση.

Για όσες αποφάσεις απόσπασης έχουν εκδοθείή για όσες αποφάσεις μετάταξης έχουν δημοσιευτεί μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, ήτοι μετά την 28/2/2021, χωρίς να έχει βεβαιωθεί εκ νέου η συνδρομή της εν λόγω προϋπόθεσης, θα πρέπει αμελλητί και πάλι οι Φορείς προέλευσης και υποδοχής να προβούν σε μεταξύ τους επικοινωνίαπρος τήρηση της νομιμότητας βάσει των ισχυουσών διατάξεων της παρ.1 του αρ.490 του ν. 4781/2021, οπότε και στην περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση κάλυψης του ποσοστού 65% του οικείου κλάδου κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗτης σχετικής πράξης απόσπασης ή μετάταξης.

 

- Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της παρ.3του αρ.490 του ν.4781/2021 και δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν αναδρομικά και όσες αποφάσεις μετακίνησης στο πλαίσιο του κύκλου κινητικότητας 2020 είχαν ήδη εκδοθεί ή δημοσιευθείκατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, οι Φορείς προέλευσης των Υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε Δήμους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, παρακαλούνται για την αμελλητί ενημέρωση των Φορέων υποδοχής για την συνδρομή της προϋπόθεσης της παρ.3του αρ.490 του ν.4781/2021. Οι Φορείς υποδοχής ακολούθως θα πρέπει να προβούν σε κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια για την τήρηση της νομιμότητας μετακίνησης.

 

2. Ενημέρωση της εφαρμογής της Κινητικότητας έως και την Παρασκευή, 19/3/2021:

Αφού έχουν προηγηθεί οι προαναφερόμενες ενέργειες της παρ.1 της παρούσας, έως και την Παρασκευή, 19/3/2021, οι Φορείς θα πρέπει να προβούν στην ενημέρωση της εφαρμογής της Κινητικότητας ως εξής: (...) ”

Ακολουθούν τεχνικές οδηγίες, όπως αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/744/οικ.4290/10.3.2021 Εγκυκλίου