Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παράταση για την ανάρτηση στη Διαύγεια των δαπανών 2015-2020 επιχορηγούμενων Φορέων

5/3/2021

Παράταση στην προθεσμία που έχουν Φορείς, οι οποίοι επιχορηγούνται από το Δημόσιο (και την Τοπική Αυτοδιοίκηση), για να αναρτήσουν στοιχεία δαπανών τους, δόθηκε με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κ. Πιερρακάκη.

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση, τροποποιήθηκε για ακόμα μία φορά η προηγούμενη του 2015, και ορίστηκε το εξής:

 «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020 αναρτώνται μέχρι την 30η Απριλίου 2021.»

 

Πρόκειται για τα στοιχεία που υποβάλλουν Φορείς σε εφαρμογή του αρ.83 του ν.4727/2020, (δηλαδή βάσει του παλιού  αρ.10Β του νόμου της Διαύγειας 3861/2010).

Εκεί ορίζεται ότι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί Φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του αρ.14 του ν.4270/2014, με ποσό άνω 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής.

 Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων Φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του αρ.14 του ν.4270/2014.

Σύμφωνα με την Απόφαση, η παράταση δόθηκε για «την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που παρατηρήθηκαν διαχρονικά κατά την υποβολή στοιχείων δαπανών από υπόχρεους Φορείς».

 

Μπορείτε να δείτε την Απόφαση στο Φ.Ε.Κ. Β’ 850/4.3.2021.