Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Προσλήψεις 2022-2025: Τι πρέπει να κάνουν Δήμοι και Περιφέρειες μέσα στο Μάρτιο

4/3/2021

Εξ.επείγουσα Εγκύκλιο για τον «πολυετή προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022-2025» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 3η Μαρτίου.

Αφορά το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβάνει μάλιστα ειδικές οδηγίες προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον πολυετή προγραμματισμό, τόσο για τον ίδιο το Φορέα τους, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις τους, ως «εποπτεύων» αυτών Φορέας.  Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, ως «εποπτεύων» αυτών Φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώρηση των σχεδίων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους, είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για Νομικό της Πρόσωπο.

Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και για τα Νομικά της Πρόσωπα.

 

Όσον αφορά το τακτικό προσωπικό, πριν την υποβολή των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του Φορέα που αφορά το σχέδιο, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, Αποφάσεων:

- για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και των ΝΠΔΔ των Περιφερειών: Απόφαση του οικείου Συμβουλίου

- για θέσεις των ΝΠΙΔ: Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα σχέδια κάθε έτους θα πρέπει να καθοριστούν επί τη βάσει ορθολογικής αξιολόγησης των αναγκών κάθε Φορέα, με γνώμονα και τη δυνατότητα κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης από τις εκτιμώμενες πιστώσεις κάθε έτους αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τον ισχύοντα Οργανισμό / Κανονισμό.

Στην Εγκύκλιο περιλαμβάνονται ειδικότερες οδηγίες για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό ΙΔΑΧ, τους συμβασιούχους έργου, τους απασχολούμενους με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, τους Δικηγόρους / Νομικούς Συμβούλους, τις επί θητεία διευθυντικές θέσεις των ΝΠΙΔ των ΟΤ, κλπ.

 

Η προθεσμία υποβολής των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων, ορίζεται ανά Φάση ως εξής:

- Α’ φάση: από 3.3.2021 έως 17.3.2021

- Β’ φάση: από 18.3.2021 έως 31.3.2021.

 

Για όλες τις λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74 /οικ.2775/3.3.2021 Εγκύκλιο.