Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εξαπλώνονται οι δια περιφοράς συνεδριάσεις: Τώρα και στα ΝΠΔΔ (Εγκύκλιος)

2/3/2021

Ήταν να μην κάνει την αρχή η Κυβέρνηση με τη θέσπιση των δια περιφοράς συνεδριάσεων, και τώρα σταδιακά τις εξαπλώνει.

Με εκπρόθεσμη Τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και πλέον ισχύει ως άρθρο 491 του ν.4781/2021, η δια περιφοράς μέθοδος μπήκε και στις Γενικές Συνελεύσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

 

Υπενθυμίζουμε ότι η αρχή των δια περιφοράς συνεδριάσεων στο Δημόσιο, έγινε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η λήψη των Αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων επιτρέπεται να γίνεται δια περιφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του αρ. 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020, ενώ σχετική είναι η αριθμ. 18318/13.3.32020 Εγκύκλιος.  

Το νέο άρθρο 491 δηλαδή, δεν αφορά τους ΟΤΑ, όπως ρητά διευκρινίζεται στην παρ.8 αυτού, όπου ορίζεται « 8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ».

 

Για το νέο άρθρο, που έβαλε τις δια περιφοράς συνεδριάσεις στα ΝΠΔΔ, ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ενότητα 3 χθεσινής Εγκυκλίου, σημειώνοντας τα εξής:

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

- Με το αρ.491 του ν.4781/2021 εισάγεται ρύθμιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αδυναμίας λήψης Αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των συμμετεχόντων όχι μόνο υπερβαίνει τα 7 άτομα αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα συλλογικά αυτά όργανα είναι πολυπληθή, οπότε και δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

- Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.1, «1. Αποκλειστικά κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2021 επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου δια περιφοράς μόνο για εξαιρετικώς επείγοντα θέματα και εφόσον δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου».

- Βάσει της παρ.2, «2. Η ως άνω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μνημονεύει ότι τεκμηριώνεται η αδυναμία συνεδρίασης διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, ότι υφίσταται η αναγκαιότητα για τη λήψη Απόφασης από το συλλογικό όργανο και να αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα εξεταστούν και τον επείγοντα χαρακτήρα εκάστου αυτών, τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης και τον τρόπο διασφάλισης απαρτίας κατά την εν λόγω διαδικασία».

- Όσον αφορά την Πρόσκληση που απαιτείται να εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ.3, «3. Για την διά περιφοράς λήψη Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η προηγούμενη έκδοση σχετικής Πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον 72 ώρες προ της έναρξης της καθορισμένης διαδικασίας, η οποία αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο υποχρεωτικά σε όλα τα μέλη. Για τη νομιμότητα έκδοσης των Αποφάσεων δια περιφοράς απαιτείται η ύπαρξη απαρτίας κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), ο τρόπος διασφάλισης της οποίας καθορίζεται κατά την παρ.2. Η Πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) την επισήμανση ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί δια περιφοράς κατόπιν Απόφασης του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία της σχετικής Απόφασης, β) τα θέματα της ημερησίας διάταξης και τον επείγοντα χαρακτήρα εκάστου αυτών, καθώς και τον χρόνο έναρξης και λήξης της διαδικασίας και γ) τον τρόπο (ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή κάθε άλλου πρόσφορου τηλεπικοινωνιακού μέσου) και τη διαδικασία διεξαγωγής της διά περιφοράς λήψης Απόφασης».

- Σύμφωνα δε με την παρ. 4, «4. Ο Πρόεδρος, εντός της προθεσμίας της παρ.3, οφείλει να αποστείλει στα μέλη τις εισηγήσεις επί των θεμάτων για τα οποία τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν. Τα μέλη εν συνεχεία αποστέλλουν την ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο ορίζεται από τον Πρόεδρο στη σχετική Πρόσκληση».

- Με τις παρ. 5 – 7 προβλέπεται ότι «5. Δεν επιτρέπεται η εξέταση θεμάτων εκτός των προβλεπομένων στην ημερήσια διάταξη. 6. Οι Αποφάσεις που λαμβάνονται δια περιφοράς, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης στην 1η συνεδρίαση, μετά τη λήξη ισχύος του παρόντος. 7. Πρακτικά συντάσσονται και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης δια περιφοράς. »

- Τέλος, με την παρ.8 προβλέπεται ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους ΟΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι για τους ΟΤΑ προβλέπονται ήδη αντίστοιχες ρυθμίσεις.

 

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146 /οικ. 3713/1.3.2021 Εγκύκλιος