Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Σε ισχύ η ανατροπή Κινητικότητας Δημοτικών Υπαλλήλων – Λήγει αύριο η κρίσιμη προθεσμία

2/3/2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος που περιλαμβάνει την εκπρόθεσμη Τροπολογία, η οποία όχι μόνο μπλοκάρει αποσπάσεις και μετατάξεις Δημοτικών Υπαλλήλων, αλλά οδηγεί σε ανάκληση ακόμα και Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί.

Πρόκειται πλέον για το άρθρο 490 του Νόμου 4781/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 31/28.2.2021)

Χθες Δευτέρα 1η Μαρτίου, η Κυβέρνηση τάχιστα εξέδωσε και κατεπείγουσα εφαρμοστική Εγκύκλιο. Είναι η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /736/2232/1.3.2021 Εγκύκλιος, που υπογράφει η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην Εγκύκλιο αποτυπώνεται το ακριβές περιεχόμενο του Νόμου, δίνονται διευκρινίσεις και ορίζονται οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Αύριο Τετάρτη 3 Μαρτίου είναι η τελευταία ημέρα της κρίσιμης προθεσμίας για τις ζωές των Δημοτικών Υπαλλήλων. Αναγράφει συγκεκριμένα η Εγκύκλιος « (...) εισάγεται αποκλειστική προθεσμία για τη Διοίκηση, μέχρι και την Τετάρτη 3/3/2021, προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες προέλευσης των Υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε Δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους ή σε νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, να επανελέγξουν τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής βάσει του νεώτερου προβλεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικείου κλάδου (80%) σε συνδυασμό με τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παρ.4 του αρ.4 του ν.4440/2016, όπως ισχύει. δ) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας ή σε περίπτωση που βεβαιώνονται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω νέες ειδικές και αποκλειστικά για τον κύκλο αυτό ισχύουσες προϋποθέσεις, οι Αποφάσεις μετακίνησης που έχουν ήδη εκδοθεί ή δημοσιευτεί, ανακαλούνται με ευθύνη του Φορέα Υποδοχής και οι εκκρεμείς διαδικασίες παύουν. »

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Κυβέρνηση τώρα εμφανώς επιχειρεί να πετάξει από πάνω της την “καυτή πατάτα” για ό,τι ακολουθήσει. Είναι άλλωστε προφανές, όπως εξηγούν νομικοί στον AIRETO, ότι τις επόμενες ημέρες Υπάλληλοι ενδέχεται να προσφύγουν ενάντια σε πράξεις ή/και παραλείψεις των εμπλεκόμενων Φορέων, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους, διεκδικώντας ίσως και αποζημιώσεις, π.χ. σε περιπτώσεις οικογενειών, οι οποίες είχαν προβεί σε σειρά δαπανών και νομικών-επαγγελματικών-κοινωνικών ενεργειών που εκ των υστέρων τους ανέτρεψαν.   

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ λοιπόν –αφού πρώτα πέρασε την Τροπολογία- σημειώνει τα εξής:  «Η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων δεν επαφίεται σε καμία περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου του Φορέα προέλευσης, αλλά αποτελεί δέσμια αρμοδιότητά του στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από το ν.4440/2016 διατάξεων. Η μη ανταπόκριση των Φορέων προέλευσης στην έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων ιδιαίτερα κατά το χρόνο έκδοσης των Αποφάσεων μετακίνησης, έχει ως αποτέλεσμα να θίγονται ενδεχομένως τα δικαιώματα των Υπαλλήλων που μετέχουν στην Κινητικότητα και έχουν επιλεγεί, καθώς χωρίς τη βεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων, οι Υπηρεσίες υποδοχής δεν δύνανται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μετακίνησης του επιλεγέντος υπαλλήλου και αναγκαστικά πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες διαδικασίες για τον επόμενο στη σειρά επικρατέστερο υποψήφιο. Προκειμένου επομένως να τηρείται η αρχή της νομιμότητας, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προέλευσης για την αμελλητί παροχή της απαιτούμενης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης.»

 

Υπογραμμίζουμε ότι η Εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτική Λίστα με « ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ » που αφορούν τους Δήμους προέλευσης και υποδοχής.  Ενδεικτικά δύο μόνο αποσπάσματα:

- Για ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ: « (...) Σε ό,τι αφορά τις Αποφάσεις απόσπασης: Για αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί, θα πρέπει για τη νομιμότητα της εν λόγω υπηρεσιακής μεταβολής, η σχετική Απόφαση, προκειμένου να παράγει έννομες συνέπειες, να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη Βεβαίωση συνδρομής της νεώτερης προϋπόθεσης που θέτουν οι σχετικές διατάξεις. Για όσες αποφάσεις απόσπασης εκκρεμούν, δεν δύναται να ολοκληρωθεί νομίμως η έκδοσή τους χωρίς να βεβαιώνεται η συνδρομή της νεώτερης προϋπόθεσης της παρ.3 του αρ.490 του ν.4781/2021. Εφόσον δεν βεβαιωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής της παρ.3 του αρ.490, οι Αποφάσεις απόσπασης που έχουν ήδη εκδοθεί, ανακαλούνται και οι Υπάλληλοι επιστρέφουν στις Υπηρεσίες προέλευσής τους, ενώ για όσες Αποφάσεις εκκρεμούν, παύει η διαδικασία έκδοσής τους. »

- Για ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: « (…) Άμα τη παραλαβή της ως άνω Βεβαίωσης, οι Υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει αμελλητί να ενημερώσουν αρμοδίως το Εθνικό Τυπογραφείο για την συνέχιση της διαδικασίας δημοσίευσης, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, αναφέροντας και τον σχετικό κωδικό αριθμό δημοσίευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει, εφόσον εκκρεμεί προς δημοσίευση η πράξη μετάταξης, να ζητηθεί η ανάκληση της δημοσίευσης. Σε περίπτωση δε που έχει δημοσιευτεί η πράξη μετάταξης και εφόσον δεν βεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.3 του αρ.490 του ν.4781/2021, οι Υπηρεσίες υποδοχής οφείλουν να προβούν αμέσως μετά το πέρας της τιθέμενης αποκλειστικής προθεσμίας για τις Υπηρεσίες προέλευσης, στην ανάκληση των Αποφάσεων μετάταξης. (…) »