Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου: 18 νέες προσλήψεις

26/2/2021

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαοχτώ (18) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.27/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, κατόπιν ραντεβού, (Δ/νση: Τζερμιάδων Οροπεδίου Λασιθίου, Τηλ.: 2844340157), και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ. Αποστολάκη Εμμανουήλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected] . Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.